کتاب کاربرد کامپیوتر در روان شناسی

7,000 تومان

بخرید و 140 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

نوشته : ابوذر زارعی
ناشر : ارم شیراز
خلاصه نکات برتر درس کاربرد کامپیوتر در روان شناسی به همراه تست های دوره های گذشته پیام نور

کتاب کاربرد کامپیوتر در روان شناسی

 نوشته : ابوذر زارعی
 ناشر : ارم شیراز
 ترجمه : -
 شابک : 978-600-6900-80-3
 تعداد صفحات : 122
 شمارگان چاپ :1000
 نوبت چاپ : اول - 1394
 لیتوگرافی : -

قیمت پشت جلد : 7000 تومان

 درباره کتاب :
در این کتاب چکیده مطالب مهم و کلیدی با بیانی ساده و هم چنین تست های دوره های گذشته پیام نور را برای شما مهیا می سازد تا در کمترین زمان بیشرین اطلاعات را در حافظه ی خود جای دهید.
 فهرست مطالب :

فصل اول: طراحی پژوهش
مراحل فرایند پژوهش
الف ) انتخاب ابزارهای اندازه گیری مناسب
روایی اندازه گیری
یایایی اندازه گیری
انواع و اندازه های پایایی
رابطه ی بین پایایی و روایی
ب ) آماده کردن پرسش نامه
ج ) انواع سوال ها
د ) شکل پاسخ
ه ) نحوه ی بیان سوال ها
سوالات چهار گزینه ای فصل   اول

فصل دوم :  آماده کردن دفترچه ی کد گذاری
دفترچه ی کد گذاری داده ها
کد گذاری پاسخ ها
سوالات چهار گزینه ای فصل دوم

فصل سوم :  آشنایی با SPSS
شروع کار با SPSS
روش های اجرای برنامه ی SPSS
پنجره ی ویرایشگر داده ها یا Data Editor
باز کردن یک فایل داده ی موجود
پنجره ی Viwer
ذخیره کردن برونداد
چاپ کردن برونداد
پنجره ویرایشگر جدول
کادرهای گفتگو
نحوه ی خروج از SPSS
سوالات چهار گزینه ای فصل  سوم

فصل چهارم :  ایجاد فایل داده ها و وارد کردن داده ها
تعریف متغیر ها
دستور العمل برای تعریف متغیرها
نام متغییر Name
نوع متغییر Type
عرض متغییر  Width
اعشاری Decimals
برچسب Lable
مقادیر Values
مقادیر از دست رفته Missing
ستون Columns
تراز کردن Align
اندازه گیری Measure
کپی کردن ویژگی های تعریف مغیرها به متغییر دیگر
ورود داده ها
تغیر فایل داده ها
سوالات چهار گزینه ای فصل  چهارم

فصل پنجم :  بازبینی و تصحیح اشتباه ها در داده ها
فرایند بررسی داده ها
سوالات چهار گزینه ای فصل  پنجم

فصل ششم :  آمار توصیفی
آمار توصیفی
جدول توزیع فراوانی
شاخص های مرکزی
شاخص های پراکندگی
سنجش عدم تقارن
مقدار کجی (Skewness)
داده های از دست رفته
سنجش بهنجاری توزیع داده ها
داده های پرت
سوالات چهار گزینه ای فصل  ششم

فصل هفتم :  استفاده از نمودار برای بررسی و توصیف داده ها
نمودار ستونی (Histrogram)
نمودار میله ای
نمودار خی
نمودار پراکندگی
نمودار جعبه ای
ویرایش یک نمودار
سوالات چهار گزینه ای فصل  هفتم

فصل هشتم :  آماده کردن داده های خام برای تحلیل های بعدی
محاسبه نمره های کلی مقیاس ها
روش های کد گذاری مجدد یک متغیر طبقه ای
سوالات چهار گزینه ای فصل  هشتم

فصل نهم :  بررسی پایانی مقیاس ها
دستور العمل محاسبه پایانی مقیاس های اندازه گیری
تفسسیر برونداد حاصل از پایایی
سوالات چهار گزینه ای فصل  نهم

فصل دهم :  انتخاب روش های آماری مناسب
مروز روش های مختلف آماری
عواملی که هنگام انتخاب روش های آماری مناسب (در فرایند تصمیم گیری) باید در نظر  داشت
ویژگی های کلیدی روش های آماری مهم
سوالات چهار گزینه ای فصل  دهم

فصل یازدهم :  همبستگی
تفسیر برونداد حاصل از نمودار پراکندگی
تفسیر برونداد حاصل از همبستگی
آزمون معنی داری آماری تفاوت بین ضرایب همبستگی
داده های از دست رفته
سوالات چهار گزینه ای فصل  یازدهم

فصل دوازدهم :  آزمون های  t
آزمون t نمونه مستقل
تفسیر برونداد حاصل از آزمون t نمونه های مستقل
آزمون t نمودارهای وابسته
تفسیر برونداد حاصل از آزمون t نمونه های وابسته
سوالات چهار گزینه ای فصل  دوازدهم

فصل سیزدهم :  تحلیل واریانس یک طرفه
تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA)
تحلیل واریانس یک طرفه بین گروهی با آزمون های تعقیی
تفسیر برونداد حاصل از تحلیل واریانس یک طرفه بین گروهی
تحلیل واریانس یک طرفه بین گروهی با مقایسه های طرح ریزی شده
تفسیر برونداد حاصل از تحلیل واریانس یک طرفه با اندازه گیری های مکرر
سوالات چهار گزینه ای فصل  سیزدهم

فصل چهاردهم :  روش های آماری غیر پارامتریک
مفروضه های  غیر پارامتریک
آزمون های مجذور کاری
آزمون مجذور کاری برای برازندگی
آزمون مجذور کاری برای استقلال
آزمون U من-ویتنی
آزمون رتبه های علامت دار ویلکاکسون
تفسیر برونداد حاصل از   آزمون رتبه های علامت دار ویلکاکسون
آزمون کروسکال-والیس
تفسیر برونداد حاصل از آزمون کروسکال-والیس
آزمون فریدمن
سوالات چهار گزینه ای فصل چهاردهم
  • انتشارات ارم شیراز
  • ابوذر زارعی
  • 200
  • اول
  • 1394
  • 1000
  • 978-600-6900-80-3
  • 122
مــزایا
مــعایب