کتاب مبانی بانکداری با رویکرد مالی

20,000 تومان

بخرید و 400 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

نوشته : حسین محسنی
ناشر : بورس
ماهیت صنعت بانکداری و ابزارهای تجهیزو تخصیص منابع مالی در بانکداری به همراه مدیریت دارایی-بدهی در بانکداری

کتاب مبانی بانکداری با رویکرد مالی

 نوشته : حسین محسنی
 ناشر : بورس
 ترجمه : -
 شابک : 978-600-5959-78-9
 تعداد صفحات : 314
 شمارگان چاپ : 1000
 نوبت چاپ : اول-  1393
 لیتوگرافی : -

 قیمت پشت جلد : 20000 تومان

 درباره کتاب :
بانک ها با در اختیار داشتن بخش عمده ای از وجوه در گردش نقش بسیار حساسی در تنظیم روابط اقتصادی و توزیع بهینه ی منابع مالی در جهت دستیابی به اهداف کلان بخش حقیقی بالاخص در کشورهای با نظام بانک پایه بر عهده دارند.فصل اول کتاب حاضر ارائه کننده ی بُعد کلان پیشینیه و کلیاتی از ماهیت صنعت بانکداری است و پس از ترسیم معماری نظام های مالی ،پیشینه و سیر تحولات نظام بانکی در ایران تشریح می شود. در فصل دوم نظامات و مدل های بانکداری در قالب هفت مدل مورد کنکاش قرار می گیرد . فصل سوم اختصاص به موضوع مهم مدیریت دارایی-بدهی در بانکداری دارد.در این فصل علاوه بر ارائه ی روش های تحلیل شبیه سازی ، تمرکز قابل توجهی بر نرخ بهره و ریسک مرتبط به آن صورت می گیردد . در فصل چهارم به مدیریت سرمایه و بررسی انواع سرمایه در بانک پرداخته می شود. فصل پنجم به مدیریت نقدینگی اختصاص دارد و در آن سیر نظریات،راهبردها،روش های سنجش و پیش بینی نقدینگی بیان می شود و در نهایت در فصل ششم ریسک های مالی (شامل اعتباری ، بازاری و نقدینگی) و ریسک عملیاتی از حیث مولفه مدل و رهنمودهای حرفه ای ارائه می شود.

 فهرست مطالب :

پیش گفتار

فصل  اول -   ماهیت صنعت بانکداری
ماهیت صنعت بانکداری
معماری نظام های مالی
نظام مالی (مثلث بانک،بورس و بیمه)
طبقه بندی ابزارهای مالی
طبقه بندی نهادهای مالی
طبقه بندی بازارهای مالی
پیشینه ی بانکداری
پیشینه ی بانکداری در ایران
سیر تحولات نظام بانکی ایران
اهداف و یژگی های نظام اعتباری
بانک مرکزی و نظام پولی
منابع و مصارف وجوه در بانک
تجهیز منابع در بانک ها
تخصیص منابع در بانک ها
طبقه بندی ابزارهای بانکی
پرسش های آموزشی
پرسش های پژوهشی

فصل  دوم -  نظام ها و مدل های بانکداری
نظام ها و مدل های بانکداری
انواع نظام های بانکداری
تحلیل تطبیقی تجهیز سرمایه
تحلیل تطبیقی تخصیص سرمایه
تحلیل تطبیقی مدیریت مخاطرات
بانکداری تجاری
بانکداری خرد
بانکداری شرکتی
بانکداری اختصاصی
بانکداری پس انداز
بانکداری محدود
بانکداری سرمایه گذاری
بانکداری توسعه ای
بانکداری مجازی
بانکداری جامع
پرسش های آموزشی
پرسش های پژوهشی


فصل  سوم - مدیریت دارایی - بدهی در بانک
مدیریت دارایی - بدهی در بانک
ریسک نرخ بهره
منابع ریسک نرخ بهره
سنجش ریسک نرخ بهره
سنجش حساسیت بانک به نرخ بهره
تجزیه و تحلیل نقدینگی
مدیریت نرخ ارز
روش های تحلیل مدیریت دارایی - بدهی
شبیه سازی در مدیریت دارایی - بدهی
نسبت های مالی مدیریت دارایی - بدهی
پرسش های آموزشی
پرسش های پژوهشی


فصل  چهارم -  مدیریت سرمایه در بانک
مدیریت سرمایه در بانک
مفاهیم ساختار سرمایه
انواع سرمایه در بانک
کمیته ی نظارت بانکی بال
بیانیه ی بال  یک
بیانیه ی بال  دو
بیانیه ی بال  سه
کفایت سرمایه
کفایت سرمایه در نهادهای مالی اسلامی
سرمایه ی اقتصادی و قانونی
راهبری شرکتی در مدیریت سرمایه
سرمایه و پوشش ریسک
پرسش های آموزشی
پرسش های پژوهشی


فصل  پنجم -  مدیریت نقدینگی در بانک
مدیریت نقدینگی در بانک
مفهوم نقدینگی
مفهوم نقدشوندگی
سیر نظریه های مدیریت نقدینگی
راهبردهای مدیریت نقدینگی
رهیافت های پیش بینی نقدینگی
روش های مدیریت نقدینگی
رویکردهای تأمین نقدینگی
ویژگی دارایی و بدهی های نقد شونده ی بانکی
پیش بینی جریان های نقدی
روش های تعدیل نقدینگی
پرسش های آموزشی
پرسش های پژوهشی


فصل  ششم -  مدیریت ریسک در بانک
مدیریت ریسک در بانک
مدیریت ریسک
انواع ریسک در نظام بانکداری
ریسک اعتباری
مولفه های سازنده ی ریسک  اغتباری
مدل های سنجش ریسک  اعتباری
رهنمودهای کمیته ی بال و هیئت خدمات مالی اسلامی
ریسک  بازار
مؤلفه های سازنده ی ریسک  بازاری
مدل های سنجش  ریسک بازاری
ریسک نقدینگی
مؤلفه های سازنده ی ریسک نقدینگی
مدل های سنجش ریسک  نقدینگی
رهنمودهای بال و هیئت خدمات مالی اسلامی
ریسک عملیاتی
مؤلفه های سازنده ی ریسک عملیاتی
مدل های سنجش ریسک عملیاتی
رهنمودهای بال و هیئت خدمات مالی اسلامی
پرسش های آموزشی
پرسش های پژوهشی

منابع
  • انتشارات اطلاع رسانی و خدمات بورس
  • حسین محسنی
  • 545
  • اول
  • 1393
  • 1000
  • 978-600-5959-78-9
  • 314
مــزایا
مــعایب