کتاب مدیر روشن بین

18,900 تومان

بخرید و 378 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

 نوشته : خوزه سیلوا
ناشر : نسل نواندیش
ترجمه : مجید پزشکی
به کارگیری سطح آلفا برای موفقیت در مدیریت

 کتاب مدیر روشن بین
 نوشته : خوزه سیلوا
 ناشر : نسل نواندیش
 ترجمه : مجید پزشکی
 شابک : 978-964-5885-04-3
 تعداد صفحات : 338
 شمارگان چاپ : 2000
 نوبت چاپ : ششم- 1390
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 18900 تومان
 درباره کتاب :
مدیر روشن بین به به کارگیری سطح آلفا ابزارهای مهم و تأثیر گذاری را در اختیار خود قرار می دهد و این ابزارها او را به مدیری موفق و پیشگیری کننده و حلال مشکلات تبدیل می سازد. چنین مدیری می تواند برای همیشه یک مدیر موفق باقی بماند و بازتاب این موفقیت روزافزون را در سایر همکاران و کارکنان خویش نیز مشاهده کند. یک فرد درونگرا بسیار بهتر از یک فرد برون گرا عمل می کند زیرا او از منابع انرژی درونی که افراد برونگرا از آن محروم هستند بهره گرفته و استفاده می کند - منابعی که سرچشمه خلاقیت و راه حل های مشکلات هستند.
 فهرست مطالب :
درباره خوزه سیلوا
مقدمه ترجمه
فصل اول - مشکلات عمومی مدیران وحل انها بااستفاده از مدسیلوا
برنامه ریزی برای حل مشکلات
راه حلی برای مشکلات
حل مشکلات عمومی وروزمره
خلاصه مراحل مقابله با مشکلات عمومی و روزمره
حل مشکلات نامعلوم وویژه
یک تنفس عمیق
خلاصه مراحل حل مشکلات ویژه
حل مشکلات : یک اولویت
اموختن وحل مشکلات
رشدوپیشرفت تواناییهای مدیریتی
حل مشکلاتی که یک فرد خاص باعث ایجادانهاست
برنامه ریزی باچشمان باز
خلاصه مراحل رنامه ریزی باچشمان باز
مرور تکنیکهای ارائه شده برای حل مشکلات
فصل دوم – راه های دستیابی به ایده های خلاق وروشن بینانه
نیاز واختراع
مشارکت گروهی درخلق ایده های خلاق
منابع پدیدآورنده ایده های خلاق
نفراول ماندن
خلاصه مراحل دسترسی به منابع پدیدآورنده ایده های خلاق
نحوه به کارگیری ایده های خلاق وروشن بینانه
رویاهای خلاق والهام بخش
سرچشمه خلاقیت
یک متخصص خیالی چگونه به ماکمک می کند
محل تلاقی شرق وغرب
فصل سوم - تبدیل افسردگی ،بی میلی ،سردرد وفرسودگی شغلی مدیران به انرژی وشورو اشیاق پویا
شیوه های به کارگیری مهارتهای ذهنی
نفع عمومی
غلبه بر بی حوصلگی وبی میلی
پییش برنامه ریزی برای نیازهای اینده
پیش برنامه ریزی برای انرژی صبحگاهی
افزودن برانرژی های دیگران
تاثیرونفوذ شعور انسان برمحیط
دیگران باشما(هم احساس )می شوند
رفع سردردها
غلبه بربی خوابی
ذهن می تواند ازعهده ی هرکاری برآیداگر
شیوهای ذهنی ابزارهای همه کاره
مقابله باافسردگی
فصل چهارم - پرورش مهارتهای مدیریتی از طرق کنترل ذهن
بعدی جدیدی ازتفکر
ذهن خارج ازکنترل
ذهن تحت کنترل
پدیده ی آلفا
تباهی هوش وشعور
کنترل ذهن درسطح آلفا
توانایی های باالقوه ونهایی مدیران روشن بین
ازموفقیت تاشکست
ازتاریکی به روشنایی
کامپیوتری با سی بیلیون جزء
دفتر کار مدیرروشن بین
مدیرآینده:مدیر روشن بین
معجزه یا واقعیت
قدرت خواست .انتظار وباور
کلمات دربرابر تجربه
کاربردهای ویژه متد سیلوا برای مدیران
کاربردهای دیگر متد سیلوابرای مدیران
خوشبختی از بعد ذهنی اغاز می شود
فصل پنجم - استفاده ازمتد سیلوا ه منظور بهره گیری ازبیشترین نیروهای ذهنی
مغز با فرکانس ده سیکل در ثانیه
نداهای درونی :دوست یا دشمن
بیداری نداهای درونی
پرورش نداهای درونی
دور کردن استرس
مقابله بااسترس ازطریق مراقبه
چگونه مراقبت کنیم
ویژگیهای مراقبه
عمیقتر ساختن مراقبه
ازمراقبه ناپویا تامراقبه پویا
تمریناتی برای افزایش مهارت تصویرسازی ذهنی
یک تصویر ذهنی بسیار مهم
واقعیت یافتن تصاویر ذهنی
تصاویر ذهنی خلاق شما
فصل ششم - مدیریت موثرهمراه باحافظه وتمرکز تقویت یافته
گزارشی از پیشرفت وافزایش آگاهی های شما
معجزه تصاویرذهنی
تاثیرات مشهود تصاویر ذهنی
تصاویرذهنی:یک مانع یا یک وسیله کمکی
استفاده از تصویرسازی ذهنی برای تقویت حافظه
تقویت حافظه از طریق متد سیلوا
شمامی توانید میزان هوشتان را بالابرید
تاثیرآلفا بریادگیری
تاثیرآلفا بربه کارگیری آموخته ها
فعال ترساختن مغز
دنیای واقعی که ما ادراک می کنیم
فصل هفتم - استفاده ازمتد سیلوا برای داشتن یک روز خوب و موفقیت آمیز
شیوه ای جدید برای تبلیغات
یک شیوه جدید ارتباطی
موفقیت به دنبال می اورد
دراختیار خود قرار دادن تصاویر ذهنی خلاق
یک نکته بسیار مهم
استفاده از تصویرسازی برای روشن بینی
ادراک ازراه دور
استفاده ازآلفا برای داشتن جلسات وملاقاتهایی موفیقت آمیز
اصول برقراری ارتباط ذهنی
برطرف کردن انفصال وجدایی
فرصتهای استفاده ازارتباط ذهنی
تحولات ذهن بشر
فصل هشتم - نحوه برخورد بااشخاص مشکل افرین وبرقراری نظم وانضباط
تاثیر امواج مغز اشخاص بریکدیگر
مدیران به عنوان ایستگاه های فرستنده
ایجاد هماهنگی
مثال ها ونمونه های کاربردی
آیاارتباط ذهنی یک چیز مرموز است؟
در دام انداختن نیمکره چپ منطق گرا
نمونه ای ازاستفاده هماهنگ ازنیمکره چپ وراست مغز
مدیرعین گرا ذهن گرا
شیوه های برای برنامه ریزی دیگران
حل مشکلات باشیوه های ذهنی
تخفیف شرایط سخت ومشکل
فصل نهم - مدیریت برتر زمان با استفاده ازمتد سیلوا
پاسخها را اذهنتان بخواهید
انتخاب روشن بینانه ازمیان گزینه ها
گزینش روشن بینانه
برای یادگیری هیچوقت دیرنیست
ارتباط باشعوروالا
برنامه ریزی برای استفاده موثر ومفید اززمان یک شبانه روز
صرف هشت دقیقه برای دگرگون ساختن یک روز
یادگیری ذهنی همراه بابرنامه ریزی
پرورش نیمکره راست مغز:ازتئوری تاعمل
کسب اطلاعات ازفراسوی توانائهای منطقی
مقابله بااسترس های ناشی ازمحدودیت زمان
تکنیک دو دقیقه ای مقابله بااسترس
مقابله بااسترس های ناشی ازکمبود زمان دریک دوره طولانی
حرکت رو به جلو با به کارگیری بیشترین نیروهای ذهنی
درنیمه راه تمرینات
فصل دهم - برقراری ارتباط موثر باکارکنان وهمکاران
شرط روشن بینی
موانع برقراری ارتباط ذهنی
چگونه این موانع راازپیش روبرداریم
استفاده ازبیانات مناسب درنوشتن یادداشت وگزارش
مشارکت شیوه های ذهنی درامرنوشتن
نویسنده روشن بین
درک بهتر مطالب نوشتنی
بیان موثرکلمات
جایی که غرب و شرق به هم می رسند
مکالمه ی سه انگشتی
سخنرانی در برابر جمع
انتقال پیام ک گروه
برقراری ارتباط مؤثر با تک تک افراد
محدودیت های ارتباط ذهنی
فصل یازدهم – حضور مؤثر در ملاقات ها،جلسات و موقعیت های دیگر
گستره ی کاربرد مهارت های آلفا
گستره ی کاربرد تکنیک های متد سیلوا
حضور مؤثر در ملاقات ها و جلسات
کارایی مؤثردر موقعیت های شخصی
آلفا از الف تا ی را شامل می شود
انگشتان معجزه گر
تحت کنترل گرفتن موضوعات و شرایط
برنامه ریزی برای راه حل ها
برنامه ریزی برای مشکلات
مشاوره ی رایگان
کمک به کارمندان و زیر دستان
وضعیت های اضطراری
مدارکی در تأیید مؤثر بودن آلفا
کاربردهای سطح آلفا در زندگی شخصی
فصل دوازدهم – مدیر روش بین : مدیری آگاه و توانمند در این دنیای پیوسته در حال تغییر
پرورش نیروهای درونی و شهود
چشم انداز استفاده روزمره از آلفا
کسب آمادگی برای تغییرات عمده
واقعیت بعد ذهنی
نیاز به نبوغ و خلاقیت
منبع نبوغ و خلاقیت
تغییرات سریع
زمانی که آموزش شما پایان می یابد
سوار شدن بر روی موج تغییرات
مزایای روشن بینی
شما کیستید ؟

  • انتشارات نسل نو اندیش
  • خوزه سیلوا
  • مجید پزشکی
  • 390
  • ششم
  • 1390
  • 2000
  • 978-964-5885-04-3
  • 338
مــزایا
مــعایب