کتاب 1000پرسش،10 آزمون مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

29,000 تومان

بخرید و 580 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

نوشته : سید امیر صفوی-پژمان عباسی
ناشر : مهربان نشر
پرسش های 4گزینه ای به همراه پاسخ تشریحی آنها

کتاب 1000پرسش،10 آزمون مدیریت سرمایه گذاری و ریسک
نوشته : سید امیر صفوی-پژمان عباسی
ناشر : مهربان نشر
ترجمه : -
شابک : 978-600-5823-87-5
تعداد صفحات : 520
شمارگان چاپ : 500
نوبت چاپ : اول- تابستان 1392
لیتوگرافی : -
قیمت پشت جلد : 29000 تومان
درباره کتاب :
بخش کتاب حاضر دربردارنده 8 آزمون چهار گزینه ای مروری و 2 آزمون چهار گزینه ای جامع (مجموعا 200 پرسش چهار گزینه ای) منطبق با آزمون سراسری است. در طراحی آزمون های مروری ، مطالب و محتوای کتاب به چهار بخش تقسیم شده است و در انتهای هر بخش دو آزمون مروری گنجانده شده که از نظر میزان دشواری یکی در سطح متوسط و دیگری در سطح دشوار می باشد.در انتهای کتاب نیز دو آزمون جامع برای مرور کلیه مطالب گنجانده شده است و جداول ارزش زمانی به صورت کامل نیز آورده شده است.
فهرست مطالب :
پیش گفتار
توضیحات ضروری
فصل 1- بازارها و ابزارهای مالی
پرسش های چهار گزینه ای فصل اول
پاسخ تشریحی پرسش های چهار گزینه ای فصل اول
فصل 2 - مفاهیم ریسک و بازده
پرسش های چهار گزینه ای فصل دوم
پاسخ تشریحی پرسش های چهار گزینه ای فصل دوم
آزمون اول - 25 % (متوسط)
کلید آزمون اول - 25 % (متوسط)
آزمون دوم - 25 % (دشوار)
کلید آزمون دوم - 25 % (دشوار)
فصل 3 - نظریه پرتفوی
پرسش های چهار گزینه ای فصل سوم
پاسخ تشریحی پرسش های چهار گزینه ای فصل سوم
فصل 4 - مدل های تعادلی
پرسش های چهار گزینه ای فصل چهارم
پاسخ تشریحی پرسش های چهار گزینه ای فصل چهارم
آزمون سوم - 25 % (متوسط)
کلید آزمون سوم - 25 % (متوسط)
آزمون چهارم - 25 % (دشوار)
کلید آزمون چهارم - 25 % (دشوار)
فصل 5 - مدل های عاملی (شاخصی)
پرسش های چهار گزینه ای فصل پنجم
پاسخ تشریحی پرسش های چهار گزینه ای فصل پنجم
فصل 6 - ارزیابی عملکرد پرتفوی
پرسش های چهار گزینه ای فصل ششم
پاسخ تشریحی پرسش های چهار گزینه ای فصل ششم
فصل 7 - ارزشیابی سهام
پرسش های چهار گزینه ای فصل هفتم
پاسخ تشریحی پرسش های چهار گزینه ای فصل هفتم
فصل 8 - ارزشیابی اوراق قرضه
پرسش های چهار گزینه ای فصل هشتم
پاسخ تشریحی پرسش های چهار گزینه ای فصل هشتم
آزمون پنجم - 25 % (متوسط)
کلید آزمون اپنجم - 25 % (متوسط)
آزمون ششم - 25 % (دشوار)
کلید آزمون ششم - 25 % (دشوار)
فصل 9 - قرارداد آتی و پیمان آتی
پرسش های چهار گزینه ای فصل نهم
پاسخ تشریحی پرسش های چهار گزینه ای فصل نهم
فصل 10 - اختیار معامله و قرارداد معاوضه (تاخت)
پرسش های چهار گزینه ای فصل دهم
پاسخ تشریحی پرسش های چهار گزینه ای فصل دهم
آزمون هفتم - 25 % (متوسط)
کلید آزمون هفتم - 25 % (متوسط)
آزمون هشتم - 25 % (دشوار)
کلید آزمون هشتم - 25 % (دشوار)
آزمون نهم- جامع (متوسط)
کلید آزمون نهم - جامع (متوسط)
آزمون دهم - جامع (دشوار)
کلید آزمون دهم - جامع(دشوار)
ضمیمه - جدول ارزش زمانی
ارزش فعلی یک ریال
ارزش فعلی اقساط مساوی
ارزش آتی اقساط مساوی
ارزش آتی یک ریال
منابع

  • انتشارات مهربان نشر
  • 500
  • سیدامیر صفوی
  • 735
  • اول
  • 1392
  • 978-600-5823-87-5
  • 520
مــزایا
مــعایب