کتاب راهکارهای پیشتازان بازار

10,000 تومان

بخرید و 200 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

نوشته:مایکل تریسی،فرد ویزرما
ناشر:رسا
ترجمه:عبدالرضا رضایی نژاد
چگونگی پیروزی در بازار رقابت

کتاب راهکارهای پیشتازان بازار
نوشته : مایکل تریسی ، فرد ویزرما
ناشر : رسا
ترجمه : عبدالرضا رضایی نژاد
شابک : 978-964-317-278-3
تعداد صفحات : 208
شمارگان چاپ : 2200
نوبت چاپ : سوم -1389
لیتوگرافی : -
قیمت پشت جلد : 10000 تومان
درباره کتاب :
برای شرکت ها و سازمان هایی که می خواهند در دنیای پر رقابت و بسیار متغیر کنونی و آینده ای پرشتابتر، جای پایی داشته باشند، آگاهی از راهکارهای سازمان های پیروزمند بسیار ضروری و سودمند است. این کتاب دستاورد پژوهش در احوال بیش از 80 شرکت گوناگون و حاصل پنج سال تجربۀ کارشناسان خبره ای است که مهندسی دوبارۀ سازمان ها را به دنیای مدیریت امروز عرضه کرده اند. خواندن و توجه ژرف به محتویات «راهکارهای پیشتازان بازار» دریچۀ مطمئنی به سوی شناسایی و برگزیدن راه درست پیروزی در دنیای پر تلاطم کـسب و کار سدۀ بیست و یکم است.
فهرست مطالب :
پاره ای از توصیه ها
پیشگفتار
معرفی کتاب
بخش1 : شکـست بی دردسر در کـسب و کار
قیمت دلخواه
زمان خرید
انتظارهای غیر منتظره
آنگاه که خوب به حد کافی خوب نیست!
دنیای نوین رقابت
راه آینده
بخش 2 : قانونهای تازۀ رقابت
مشتریان گوناگون به ارزش های متفاوتی اهمیت می دهند
با بالا رفتن معیار ارزش ها توقع مشتریان هم بالا می رود
ایجاد ارزشی بی همتا و پیشرو، به یک الگوی عملیاتی عالی و کارآمد نیازمند است
تفاوت در چیست؟
بخش3 : برگزیدۀ برندگان
الگوی کارکرد
راهکار عملکرد عالی
تولید فرآوردۀ بی همتا
مشتری نوازی
گزینش چرا؟
تنها برگزیدن یک راهکار راه رسیدن به رهبری و پیشتازی است
بخش4 : راهکار عملکرد عالی
مدیریت نیروی انسانی
عملکرد کارآمد
فن آوری
خدمات مشتری
بهره برداری از ارزش ها
امتیاز پیشتازی
بخش5 : تجربۀ شرکت آتی اندتی یونیور سال کارد
چهرۀ پیروان عملکرد عالی
رقبا کند واکنش نشان می دهند
عملکرد هستۀ اصلی کـسب و کار است
فرآیندهای محوری را درخشانتر کنید
به یاری فن آوری اطلاعات خود را تواناتر کنید
مدیریت نیروی انسانی
ارزیابی و پاداش دهی
ارزش راهکار در عملکرد
بخش6 : راهکار تولید فرآوردۀ بی همتا
الگوی کار سازندگان فرآورده های بی همتا
راهبری مجموعۀ فعالیتها
نقش ساختار و فرآیند
هوشمندی: بزرگترین ثروت پیشتازان نوآور
بهره برداری ار ارزش پیستاز بودن
بخش7 : تجربۀ اینتل
پیروزی ها را در بوق و کرنا بدمید
مدیریت گزینش مجموعه ها
اندیشیدن از راست به چپ
مسابقه در جریان است
تیمهای بسیار کارآمد همۀ مرزها را در می نوردند
ساختار روان سازمان
پخش دانش در سطح شرکت
بکارگیری امتیاز تولید
راهکارهای سازندۀ فرآورده های بی همتا
بخش8 : راهکار شرکتهای مشتری نواز
الگوی کار شرکتهای مشتری نواز
مدیریت نیروی انسانی
امکانات خالی ومجازی
آفرینش روابط ژرف و پایدار
بهره گیری از امتیاز رهبری و پیشتازی
راه حل، راه حل، و باز هم راه حل
بخش9 : تجربۀ شرکت ایربورن اکـسپرس
گزینش و گسترش کار
ارائه ارزش و خدمات مناسب
ارزش دیگر، خدمات گوناگون تر
آموزش مشتری نوازی
مشتری نوازی دراز مدت
بخش 10 : چگونه راهکار ارزشی خود را برگزینیم؟
صنعت خرده فروشی اسباب بازی در آمریکا
داستان یک رقیب
گام نخست: شناخت وضعیت کنونی
گام دوم: راههای واقعگرایانه
گام سوم: گزینش نهائی و طرح گستردۀ کار
بخش 11 : آفرینش آئین مشتری خواهی
شناخت این آئین
اهمیت مطلب در چیست؟
راه دستیابی
جنبش کیفیت و آئین مشتری خواهی
تمرکز بر ارزش گزیده
با مشتری زندگی کنید
همچون وکیل مدافع مشتری باشید
بخش 12 : پیشتاز ماندن
پیشاهنگ ماندن، نیازمند بهتر شدن پیاپی است
نگهداری راهکار عملکرد عالی
تهدید: سرمایه هائیکه به تعهدات تبدیل می شوند
نگهداری راهکار ساخت فرآورده های بی همتا
تهدید: مفهومهای با معنا که پوچ می شوند
نگهداری راهکار مشتری نوازی
تهدید: آگاهیهائی که به بی خبری مبدل می گردند
کارآئی مناسب در همه زمینه ها
دقت فراوان که به نزدیک بینی می انجامد
سخن آخر

  • انتشارات رسا
  • مایکل تریسی-فرد ویزرما
  • عبدالرضا رضایی نژاد
  • 257
  • سوم
  • 1389
  • 2200
  • 978-964-317-278-3
  • 208
مــزایا
مــعایب