کتاب اصول و مبانی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

40,000 تومان

بخرید و 800 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

نوشته : علی جعفری
ناشر : کیومرث
ساز و کار داد و ستد سهام و قراردادهای آتی در بورس اوراق بهادار تهران

 کتاب اصول و مبانی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
سازو کار داد و ستد سهام و قراردادهای آتی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
 نوشته : علی جعفری
 ناشر : کیومرث
 ترجمه : -
 شابک : 978-600-5540-19-2
 تعداد صفحات : 280
 شمارگان چاپ : 500
 نوبت چاپ : یازدهم -1398
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 40000 تومان
 درباره کتاب :
کتاب « اصول و مبانی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار » در هشت فصل تدوین شده است . در فصل اول خواننده با محیط سرمایه گذاری و نقش بی بدیل آن در اقتصاد ملی و بین المللی آشنا می شود ، در فصل دوم انواع اوراق بهادار معرفی می شود ، در این فصل اوراق بهادارمنتج از نوآوری های مالی نیز معرفیشده است.در فصل سوم انواع بازارهای مالی و هم چنین ارکان بازار سرمایه ی ایران معرفی شده است . در فصل چهارم چگونگی خرید و فروش سهام عادی و فروش استقراضی معرفی شده است ، در فصل پنجم خواننده با ریسک سرمایه گذاری از منظر تحلیل سناریو و سری زمانی بازده اوراق بهادارآشنا می شود . در فصل ششم خواننده با ویژگی های سهام عادی و هم چنین ماهیت و چگونگی داد و ستد قراردادهای آتی آشنا می شود ، در فصل هفتم مدل های ارزش یابی سهام عادی معرفی شده و در فص هشتم بازار کارای سرمایه و برخی آزون های کارایی بازار سرمایه به صورت اجمالی بیان شده است .
 فهرست مطالب :
 فصل اول : محیط سرمایه گذاری
1-1 دارایی های واقعی در مقابل دارایی های مالی
2-1 طبقه بندی دارایی های مالی
3-1 دارایی مالی و سیستم اقتصادی
 زمان بندی مصرف
 تخصیص خطر
 تفکیک مالکیت از مدیریت
4-1 مشتریان سیستم مالی
 خانوارها
 شرکت ها
 دولت
5-1 پاسخ محیط مالی به تقاضای مشتریان
 واسطه گری مالی
 نوآوری های مالی و اوراق مشتقه
 مهندسی مالی
 شبکه های ارتباطی
6-1 بازارها و ساختار بازار
 بازار رو در رو
 بازار کارگزار محور
 بازار معامله گر محور
 بازار حراج
7-1 رقابتی بودن بازارها
 تعادل بین ریسک و بازده
 بازارهای کارای سرمایه
8-1 فرایند سرمایه گذاری
 تدوین خط مشی سرمایه گذاری
 تحلیل اوراق بهادار
 تشکیل سبد سرمایه گذاری
 تجدید نظر در سبد سرمایه گذاری
 ارزیابی عملکرد سبد سرمایه گذاری
اصطلاحات
پرسش و تحقیق
پرسش های چند گزینه ای
 فصل دوم : انواع اوراق بهادار
1-2 بازار پول در مقابل بازار سرمایه
2-2 انواع اوراق بهادار
3-2 اوراق بهادار بازار پول
 سپرده ی پس انداز
 اوراق تجاری
 اوراق خزانه
دلار اروپایی
 گواهی نامه ی سپرده عام
 گواهی سپرده خاص
 پذیرش بانکی ( اعتبار اسنادی )
4-2 اوراق بهادار بازار سرمایه
 اوراق قرضه
 اوراق رهنی
 اوراق سهام
 اوراق مشارکت
 حق تقدم خرید سهام
5-2 اوراق مشتقه
قرارداد آتی
 اوراق اختیار فروش تبعی
 صکوک
6-2 بازارهای آتی
 پوشش دهندگان ریسک
 بورس بازان
 آربیتراژ گران
اصطلاحات
پرسش و تحقیق
 فصل 3 : بازار سرمایه در ایران
1-3 تاریخچه ی بورس اوراق بهادار
 تاریخچه ی بورس اوراق بهادار در دنیا
 تاریخچه ی بورس اوراق بهادار در ایران
2-3 طبقه بندی بازارهای مالی
3-3 بازارهای اولیه اوراق بهادار و شرکت های تأمین سرمایه
4-3 فعالیت ها و خدمات شرکت های تأمین سرمایه
 خدمات تأمین مالی و تعهد پذیره نویسی
 خدمات ارزش گذاری و مشاوره مالی
 خدمات مهندسی مالی و مدیریت ریسک
5-3 بازارهای ثانویه اوراق بهادار
6-3 شورای عالی بورس اوراق بهادار
7-3 سازمان بورس و اوراق بهادار
8-3 شرکت بورس اوراق بهادار تهران
9-3 واژگان کلیدی در بورس اوراق بهادار تهران
شاخص قیمت کل
 شاخص قیمت و بازده نقدی
 دامنه نوسان قیمت
 حجم مبنا و محاسبه ی قیمت پایانی سهام
 شرایط پذیرش شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران
 نماد معاملاتی سهام یک شرکت
توقف معاملات سهام
 تعلیق معاملات سهام
 بازگشایی نماد معاملاتی
 گره معاملاتی
10-3 شرکت فرابورس ایران
11-3 بازارها در شرکت فرابورس ایران
 بازار اول
 پذیرش در بازار اول
 بازار دوم
 پذیرش در بازار دوم
 بازار سوم ( بازار عرضه )
 شرایط عرضه در بازار سوم
 بازار ابزارهای مالی نوین
 شرایط پذیرش در بازار اوراق مشارکت ( بازار چهارم )
 بازار پایه
12-3 بازارهای غیر رسمی بورس سهام
13-3 شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اوراق بهادار
 نگهداری سهام به صورت سپرده
 وثیقه کردن اوراق بهادار
 قرض دهی یا قرض گذاری اوراق بهادار
 اقدامات شرکتی
14-3 شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
15-3 شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار
16-3 بازارهای اوراق بهادار در آمریکا
 بورس اوراق بهادار نیویورک
 بورس سهام آمریکا
 بازار فرابورس نزدک
 بازار فرابورس شرکت های کوچک نزدک
 بورس شرکت های ارتباطی الکترونیکی
 بازار شرکت های اخراجی و زیان ده
اصطلاحات
پرسش و تحقیق
پرسش های چند گزینه ای
 فصل چهارم : ساز و کار خرید و فروش اوراق بهادار
1-4 ساز و کار معاملات سهام در بورس اوراق بهادار
 تکمیل فرم سفارش خرید و فروش
 اجرای سفارش مشتریان
 صدور اعلامیه ی خرید و فروش سهام
 گواهی نامه ی نقل و انتقال سهام
 کُد معاملاتی سهامدار
 ساعت انجام معاملات
 هزینه انجام معاملات
2-4 مراحل انجام معاملات در یک روز کاری در بورس
 مرحله ی پیش گشایش
 مرحله گشایش
 مرحله حراج پیوسته
3-4 انواع سفارش ها از نظر قیمت
 سفارش با قیمت باز
 سفارش با قیمت محدود
 سفارش باز – محدود
 سفارش به قیمت گشایش
 سفارش متوقف به باز
 سفارش متوقف به محدود
4-4 انواع سفارش ها از نظر نحوه ی اجرا
 سفارش دو طرفه
 سفارش دو بخشی
 سفارش انجام و ابطال
 سفارش همه یا هیچ
5-4 اعتبار زمانی سفارش ها
 سفارش تاریخ دار
 سفارش بدون محدودیت زمانی
 سفارش زمانی
 سفارش روز
 سفارش جلسه
6-4 دسترسی مستقیم به سامانه ی معاملاتی
7-4 فروش استقراضی
 مقررات فروش استقراضی
 گزارش های مالی و حق رأی
 وجه تضمین اولیه
 حداقل وجه تضمین مورد نیاز
اصطلاحات
پرسش و تحقیق
سؤالات چند گزینه ای
 فصل پنجم : مفاهیم ریسک و بازده
1-5 مفهوم بازده
 عوامل مؤثر بر تعیین نرخ بازده
 نرخ بازده اسمی و نرخ بازده واقعی
 نرخ بازده واقعی تعادلی
 نرخ بازده اسمی تعادلی
2-5 نرخ مقایسه ای بازده در دوره های مختلف
 نرخ بازده دوره ی نگهداری
 بازده نسبی
 نرخ بازده بدون ریسک
 نرخ بازده مؤثر سالانه
3-5 تحلیل سناریو در مقابل تحلیل سری زمانی بازده
 تحلیل سناریوی بازده مورد انتظار ، واریانس و انحراف معیار
 بازده اضافی و صرف ریسک
4-5 تحلیل سری زمانی نرخ بازده دوره های گذشته
 میانگین حسابی
 میانگین هندسی
 واریانس و انحراف معیار سری زمانی بازده
5-5 ریسک و ریسک پذیری
 ریسک ، بورس بازی و قمار
 ریسک گریزی و مطلوبیت نهایی
6-5 تنوع بخشی و ریسک سبد سرمایه گذاری
7-5 ضریب بتا معیار اندازه گیری ریسک سیستماتیک
اصطلاحات
پرسش ها و مسائل
پرسش های چند گزینه ای
 فصل ششم : ویژگی های سهام عادی و قرارداد آتی سهام
1-6 اصطلاحات
 سهام خزانه و سهام ذخیره شده
 سهام در دست سهامداران
 تجزیه سهام
 برگه سهام در مقابل گواهی نامه نقل و انتقال سهام
2-6 ویژگی های سهام عادی
 مالکیت شرکت
 مالکیت در مقابل کنترل
 مسئولیت محدود
 کنترل شرکت از طریق اعمال حق رأی سهام داران
3-6 انواع ارزش سهام عادی
 ارزش اسمی
 ارزش دفتری
 قیمت بازار
 ارزش ذاتی
 ارزش مبتنی بر خالص ارزش دارایی ها هر سهم
4-6 بازده سهام عادی
 سود هر سهم و سود نقدی هر سهم
 توزیع سود سهمی
 حق تقدم خرید سهام
5-6 تملک
6-6 انواع حجمی معاملات سهام
 معاملات عمده و معاملات خرد
 معاملات بلوکی
7-6 قرارداد آتی سهام
 تفاوت سهم و قراردادهای آتی سهام
 داد و ستد قرارداد آتی سهام
 سود و زیان داد و ستد قرارداد آتی سهام
 روزهای مهم در قرارداد آتی سهام
 وجوه تضمین و به روز رسانی آن در قراردادهای آتی
 بستن موقعیت با معامله معکوس
اصطلاحات
پرسش و تحقیق
پرسش های چند گزینه ای
 فصل 7 : مدل های قیمت گذاری سهام عادی
1-7 روش های ارزشیابی تراز نامه ای
2-7 ارزش ذاتی در برابر قیمت بازار
 مقایسه نرخ بازده مورد توقع سرمایه گذار با نرخ بازده مورد انتظار دوره نگهداری
 مقایسه ارزش ذاتی با قیمت بازار
3-7 مدل های پیش بینی جریان نقدی
 مدل بدون رشد ( نرخ رشد صفر )
 مدل با نرخ رشد ثابت
 مدل رشد دومرحله ای
اصطلاحات
پرسش ها ومسائل
پرسش های چند گزینه ای
 فصل 8 : بازار کارای سرمایه EMH
1-8 بازار کارای سرمایه
 اطلاعات و کارایی بازار
 رقابت اساس کارایی بازار
 گام تصادفی و بازار کارای سرمایه
2-8 مدل های فرضیه بازار کارا
 شکل – ضعیف
 شکل نیمه – قوی
 شکل – قوی
3-8 معاملات سهام شرکت توسط دارندگان اطلاعات نهانی
 دارندگان اطلاعات نهانی
 آزمون معاملات دارندگان اطلاعات نهانی
4-8 مشاهداتی در بازار کاملاٌ کارا
 انتظار کسب بازده منصفانه
 اعتقاد تحلیل گران به کارا نبودن بازار
 فقدان راهکاری برای کسب بازده غیر عادی
 شانسی بودن عملکرد مؤثر حرفه ای های بازار
 عملکرد آینده مستقل از عملکرد گذشته است
5-8 آزمون کارایی بازار
 رویداد کاوی
 جستجوی الگوها
 سنجش عملکرد
6-8 نتایج آزمون های کارایی بازار
 آزمون های شکل ضعیف کارایی بازار
 آزمون های شکل نیمه قوی کارایی بازار
 آزمون های شکل قوی کارایی بازار
 حالت های غیر متعارف
اصطلاحات
پرسش ها و مسائل
پرسش های چند گزینه ای

  • انتشارات کیومرث
  • علی جعفری
  • 423
  • یازدهم
  • 1398
  • 500
  • 978-600-5540-19-2
  • 280
مــزایا
مــعایب