کتاب استانداردهای بین المللی برای کار حرفه ای حسابرسی داخلی ( استانداردها )

4,000 تومان

بخرید و 80 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

 نویسنده : انجمن حسابرسان داخلی
مترجم : محمدسبزوی،قاسم بولو
ناشر : شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
آیین نامه ی اخلاقی حسابرسان داخلی

 کتاب استانداردهای بین المللی برای کار حرفه ای حسابرسی داخلی ( استانداردها )
به همراه آیین نامه ی اخلاقی حسابرسان داخلی
 نویسنده :  انجمن حسابرسان داخلی
  مترجم : محمدسبزوی،قاسم بولو
 ناشر : شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
 شابک : 978-600-5959-25-3
 تعداد صفحات : 67
 شمارگان چاپ : 1500
 نوبت چاپ : اول - 1391
 لیتوگرافی : اسری
 قیمت پشت جلد : 4000 تومان
 درباره کتاب :
 راهبری مناسب ، مدیریت ریسک و ابزار کنترل داخلی برای موفقیت و عمر طولانی بنگاه ها ضروری هستند .حسابرسی داخلی با ایجاد نگرشی نظام مند و منضبط در ارزیابی اثربخشی طراحی واجرای فرایندهای سیستم کنترل داخلی ومدیریت ریسک به مدیریت و راهبران بنگاه ها ( مثل هیئت مدیره ، کمیته ی حسابرسی ، مجموعه های وابسته به دولت و....) در انجام مسئولیت هایشان کمکمی کند.
حسابرسی داخلی منبع با ارزشی برای دستیابی به اهداف کسب وکار و هم چنین تقویت راهبری وکنترل داخلی است .ممکن است طلب تماماین موارد از یک منبع سازمانی خواسته ی زیادی باشد ولی همه ی اینها درکار یک روزحسابرسان داخلی وجود دارند .
 فهرست مطالب :
سخن ناشر
پیام سازمان بورس و اوراق بهادار
مقدمه
مأموریت
مقدمه ای بر استانداردهای بین المللی
استانداردهای بین المللی برای کار حرفه ای حسابرسی داخلی ( استاندارد ها )
- استانداردهای عمومی
1000- هدف ، اختیار ومسئولیت
1010- به رسمیت شناختن تعریف حسابرسی داخلی ، آیین نامه ی اخلاقی و استانداردها در منشور حسابرسی داخلی
1100- استقلال و بی طرفی
1110- استقلال سازمانی
1111- تعامل مستقیم با مرجع تصمیمگیری
1120- بی طرفی شخصی
1130- خدشه دار شدن استقلال یا بی طرفی
1200- مهارت و مراقبت حرفه ای
1210- مهارت
1220- مراقبت حرفه ای
1230- پیشرفت حرفه ای مستمر
1300- برنامه ی تضمین و ارتقای کیفیت
1310- الزامات برنامه ی تضمین و ارتقای کیفیت
1311- ارزیابی های درون سازمانی
1312 – ارزیابی های برون سازمانی
1320 – گزارشگری در موردبرنامه ی تضمین وارتقای کیفیت
1321 – استفاده از جمله ی "مطابق با استانداردهای کار حرفه ای حسابرسی داخلی انجام شده است "
1322 – افشای عدم مطابقت
استانداردهای اجرای عملیات
2000 – مدیریت فعالیت حسابرسی داخلی
2010- طرح ریزی
2020 – ارتباط وتصویب
2030 – مدیریت منابع
2040- سیاست ها ورویه ها
2050 – هماهنگی
2060- گزارشگری به مرجع تصمیم گیری و مدیریت ارشد
2070- برون سپاری خدمات ومسئولیت سازمانی حسابرسی داخلی
2100 – ماهیت کار
2110 – راهبری
2120- مدیریت ریسک
2130- کنترل
2200 – طرح ریزی اجرای کار
2201 – ملاحظات طرح ریزی
2210 – اهداف کار
2220 – دامنه ی کار
2230 – تخصیص منابع کار
2240- برنامه ی کار حسابرسی داخلی
2300 – انجام کار حسابرسی داخلی
2310 – شناسایی اطلاعات
2320 – تحلیل و ارزیابی
2330 – مستند سازی اطلاعات
2340 – سرپرستی کار
2400 – اطلاع رسانی نتایج
2410 – معیارهای اطلاع رسانی
2420 – کیفیت اطلاع رسانی
2421 – خطاها واز قلم افتادگی
2430 – استفاده از عبارت "مطابق با استانداردهای بین المللی برای کار حرفه ای حسابرسی داخلی انجام شده است "
2431 – افشای موارد عدممطابقت با استانداردها در کار حسابرسی داخلی
2440 – انتشار نتایج
2450 – اظهار نظرهای کلی
2500 – جریان پایش
2600 – حل اختلاف ریسک های پذیرفته شده توسط مدیریت
آیین نامه ی اخلاقی حسابرسان داخلی
اصول
1. درستکاری
2. بی طرفی
3. رازداری
4. صلاحیت
قواعد رفتاری
1. درستکاری
2. بی طرفی
3. رازداری
4. صلاحیت
واژه نامه ( به ترتیب الفبای فارسی )
واژه نامه ( به ترتیب الفبای انگلیسی )

  • انتشارات اطلاع رسانی و خدمات بورس
  • انجمن حسابرسان داخلی
  • محمد سبزوی-قاسم بولو
  • 134
  • اول
  • 1391
  • 1500
  • 978-600-5959-25-3
  • 67
مــزایا
مــعایب