کتاب عصر آفرینان

55,000 تومان

بخرید و 1,100 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

نوشته : آنتونی مایو،نیتین نوریا
ناشر : رسا
ترجمه : امیر توفیقی
بزرگ ترین رهبران کـسب و کار قرن بیستم

 کتاب عصر آفرینان
بزرگ ترین رهبران کـسب و کار قرن بیستم
 نوشته : آنتونی مایو،نیتین نوریا
 ناشر : رسا
 ترجمه : امیر توفیقی
 شابک : 978-964-317-702-7
 تعداد صفحات : 600
 شمارگان چاپ : 2200
 نوبت چاپ :دوم -1391
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 55000 تومان
 درباره کتاب :
یکی از ویژگی های اصلی و برجستۀ انسانی که به زعم بسیاری از دانشمندان یکی از تمایزات اصلی حیوان وانسان نیز تلقی می شود، این است که بر خلاف سایر حیوانات که جنبۀ ذاتی و فطری وجودشان قدرتمند تراست و علم یا به اصطلاح مهارت هایی که در وجودشان هست از روی غریزه بوده و موهبت الهی در وجودشان است، انسان ها دارای قدرت یادگیری فوق العاده ای هستند و علم و شناخت انسان بیش از آن که غریزی باشد، اکتسابی است. انان می بیند و می آموزد، می شنود و می آموزد، لمس می کند و می آموزد، و از همه مهم تر، تجربه می کند و می آموزد. مهم ترین روش شناختی انسان، تجربه هایی هستند که شاید در بسیاری موارد، حواس پنج گانه نیز بر آنها اثر گذار هستند و در مجموع تصویری را به مغز انسان می دهند که انسان با توجه به قوۀ عاقلانه ای که در وجودش به ودیعت نهاده شده است، آنها را تحلیل کرده و از روی آن به الگوسازی وجودش به ودیعت نهاده شده است، آن را تحلیل کرده و از روی آن به الگو سازی وجودش به ودیعت نهاده شده است، آن را تحلیل کرده و از روی آن به الگوسازی می پردازد؛ الگوهایی که بر تصمیم ها و واکنش های آتی او به صورت های خودآگاه و ناخودآگاه اثر می گذارند.
کتاب حاضر حاصل یکی از عظیم ترین پروژه های تحقیقاتی دانشکدۀ کـسب و کار هاروارد است که به بررسی بافت حاکم بر هر دهه از قرن بیستم در ایالات متحده می پردازد و سپس به معرفی مدیران، رهبران، و کارآفرینان شاخص هر دهه پرداخته وعملکردهای آنها و تصمیمات اساسی شان را با توجه به شرایط حاکم بر هر دوره تشریح می نماید. خواندن این کتاب دو نتیجه در بردارد. یکی آن که این کتاب تحلیلی است بر رخدادهای مهم قرن بیستم از منظر امور کـسب وکار وبنابراین خواندن آن می تواند دید خوانندۀ کتاب را بازتر کرده و او را در جریان تاریخ معاصر کـسب وکار ایالات متحده – به عنوان کشورهای که بی تردید بیشترین اثرگذاری را طی این قرن بر اقتصاد جهان داشته است – قرار دهد. دیگر آن که با مطالعۀ این کتاب ارزشمند، فارغ از زمان ومکان رخ دادن اتفاقات، خواننده در جریان زندگی کـسب و کار و اقدامات جاودانۀ تعدادی از بزرگ ترین و تاریخ سازترین مدیران، رهبران، و کارآفرینان قرن بیستم قرار می گیرد که هر کدام از آنها می توانند منبع سرشاری از الهام باشند وبینش های درخوری را در ذهن پویای خوانندۀ کتاب به وجود آورند.
 فهرست مطالب :
یادداشت مترجم
مقدمه مرکز پژوهشی توسعه مدیریت
پیش گفتار
تقدیر و تشکر
مقدمه
فصل اول: سرزمین فرصت های کـسب و کار
فصل دوم : شکاندن مرزها
فصل سوم : ز رونق و رفاه به یأس و ناامیدی
فصل چهارم : بقا از طریق تطبیق و نوسازی
فصل پنجم : دست یابی به ارتفاعات جدید از طریق استاندارد سازی
فصل ششم : تغذیۀ ماشین مصرف گرایی
فصل هفتم : کـسب و کارها در یک حباب
فصل هشتم : مدیریت در رکورد و رخوت
فصل نهم : بازگشت شکوه و جلال به کـسب و کارهای آمریکایی
فصل دهم : مهندسی مجدد، تجدید ساختار و کنترل واقعیت
مؤخره
ضمیمه: متدولوژی
ته نوشت ها

  • انتشارات رسا
  • آنتونی جی .مایو
  • امیر توفیقی
  • 855
  • دوم
  • 1391
  • 2200
  • 978-964-317-702-7
  • 600
مــزایا
مــعایب