کتاب نوآوری بستر پیروزی

2,800 تومان

بخرید و 56 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

نوشته : مایکل تاشمن
ناشر : رسا
ترجمه : عبدالرضا رضایی نژاد
راهنمای کاربردی در رهبری مدیریت دگرگونی و نوسازس سازمانی

 کتاب نوآوری بستر پیروزی
راهنمای کاربردی در رهبری مدیریت دگرگونی و نوسازی سازمانی
 نوشته : مایکل تاشمن ، چارلز اریلی سوم
 ناشر : رسا
 ترجمه : عبدالرضا رضایی نژاد
 شابک : 978-964-317-564-2
 تعداد صفحات : 232
 شمارگان چاپ : 1000
 نوبت چاپ : سوم -1387
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 2800 تومان
 درباره کتاب :
این کتاب بازده بیست سال همکاری دو تن از استادان برجسته دانشگاهی با فرهیختگان جهان است. نویسندگان کوشیده اند ضمن بهره گیری از دیدگاههای مدیران هوشمند و با استفاده از نتایج پژوهشهای گوناگون در زمینه های نوآوری و دگرگون سازی، فن آوریهای نوین را بکار بسته، اثری سودمند و خواندنی فراهم آورند.
نویسندگان در پی آنند تا مدیران، دانشجویان و دیگر علاقه مندان را با سازوکار نوآوری و دگرگونی، نیز پیاده کردن پیروزمندانۀ فرآیند آن، آشنا سازد.
به بیان دیگر، در این کتاب نتیجۀ پژوهشهای علمی با یافته ها و تجربه های هزاران نفر از مدیران آمیخته شده، راهی هموار برای پرداختن به نوآوری- و پیروزی در سایۀ آن نشان داه شده است.
«نوآوری بستر پیروزی» منبعی بسیار غنی و کاربردی در زمینۀ «مدیریت دگرگونی» است.
 فهرست مطالب :
یادداشت مترجم
دربارۀ نویسندگان کتاب
پیشگفتار(از پدیدآورندگان کتاب)
 فصل 1 : دام پیروزی
دام پیروزی: مسأله ای کهنه
درس آموزی از گذشته
درسهایی برای مدیران امروز
راهنمای عملی یادگیری دگرگون سازی و نوسازی سازمان
 فصل 2 : سازمان دو مرده رهبری دو گونه دگرگون سازی؛ تدریجی و انقلابی
الگوی دگرگونیها ی سازمانی
رشد از راه فرگشت(تکامل)
رشد در سایۀ انقلاب: سازوکار چرخۀ فن آوری و نوآری پیاپی
تناسب و سازگاری، دامی برای مدیران
چالش فرهنگ و رشد پایدار
خبر خوش: فرهنگ می تواند امتیاز رقابتی بوجود آورد
خبرهای بد: فرهنگ می تواند دگرگون سازی ونوآوری را نابود کند،
سازمانهای دو مرده:رهبری دگرگونیهای فرایند و انقلابی
 فصل 3: شناسایی مسأله ها و فرصتها: بنیانگذاری پیروزی
حل مسأله های مدیریتی: مشکلها یا فرصتها
زمینۀ درک راهبرد
محیط
منابع
تاریخچه
از بافت راهبرد تا گزینشهای راهبردی
راهبرد واحد کـسب و کار
دیدگاه واحد کـسب و کار
شناسایی اختلافها و شکافها
فرصتهای بالقوه
 فصل4 : حل مسأله های مدیریتی رهیافتی همساز
فرایندی برای حل مسأله ها
گام1: شناسایی شکاف عملکردی
فرصتهای موجود در واحد
گام2 : شرح وظیفه ها و فرایندهای حساس کار
گام3: در جستجوی همسازی سازمانی
به نظم آوردن سازمان رسمی
به نظم آوردن منابع انسانی
گام4: تنظیم راه حل ها، و اقدامهای اصلاحی
گام5: پاسخها را مشاهده کنید و از پیامدها درس بگیرید
ارزیابی درجۀ همسازی
بکارگیری الگوی همسازی
راهنمای عملی کاربرد الگوی همساز کردن
وظیفه های حساس و جریان کار
آمیزه و وظیفه ها
جریان کار
کارکنان شناخت نیروی انسانی
شایستگیهای نیروی انسانی
انگیزه ها
رویکرد به آمارها
فرهنگ ملی
سازمان رسمی
گروهبندی راهبردی
سازوکارهای ارتباطی
نظامهای رسمی پاداش پاداش دهی، ارزیابی و پایش(کنترل)
نظامهای اشتغال و ترفیع
فرهنگ و سازمان غیر رسمی
هنجارها و ارزش ها
شبکه های ارتباطی
 فصل5 : تراز فرهنگ در مسیر نوآوری و کـسب امتیاز رقابتی
پیوند راهبرد با فرهنگ
فرهنگ سازمانی: هنجارها و ارزشهای حاکم بر رفتار
بکارگیری فرهنگ بعنوان یک نظام پایش (کنترل)
نقش پایش اجتماعی هنجارها
دوری گزینی از پایش رسمی در مدیریت
یک کاسه کردن فرهنگهای سازمانی وملی
پیشبرد نوآوری بیاری پایش اجتماعی
راههای نتیجه بخشی نوآوری
راهنمای عملی شناسایی فرهنگ
روش تشخیص فرهنگ
 فصل6 : شکل دهی فرهنگ سازمانی
الف- شکل دهی به فرهنگ از راه مشارکت و ایجاد مسئولیت
ایجاد تعهد از راه پسندیدن
ایجاد تعهد از راه آشکارگری
ایجاد تعهد به کمک بازگشت ناپذیری
شکل دهی به فرهنگ از راه الگو سازی و رفتارهای نمادین
مدیریت، رفتاری واقعی و آشکار
زبان و کنشهای نمادین مدیریت
پ – شکل دهی به فرهنگ از راه شناخت افراد و دادن پاداش
پاداشها را به صورت فراگیر بررسی کنید
برپاداشهای معنوی تأکید کنید
میان بازده کار و پاداشها پیوند برقرار کنید
در زمینه یادگیری اجتماعی سرمایه گذاری کنید
از عادی شدن پاداشها بپرهیزید
برپا کردن نظامی فراگیر برای پایش اجتماعی
چارچوب سخت گزینش
دورۀ فشرده جامعه پذیری
نظام فراگیر پاداش دهی و معرفی افراد
 فصل7 : اداره کردن جویبار نوآوری در سازمانهای دو مرده
اداره کردن جویبار نوآوری
چرخۀ فن اوری
پیوند دادن چرخۀ فن آوری با جویبارهای نوآوری
برپا کردن سازمان های دو مرده
اداره سازمانهای دو مرده- نقش بارز تیم مدیریت ارشد
پیوند جویبار نوآوری با دگرگونیهای انقلاب سازمانی
پذیرش ناهمگونیها ومدیریت به روش دو مده
 فصل8 : انجام دگرگونی راهبردی
رهبری دگرگونی
رهبران الهام بخش
تیمهای ارشد
پیاده کردن دگرگونیهای شازمانی
مهار حرکتهای سیاسی همراه با دگرکونی
مهار ایستادگی افراد
مهار اوضاع در دورۀ انتقال
ارزیابی چگونگیاجرای کار
 فصل9 : نوآوری بستر پیروزی
برد سایه نوآوری: آهنگ حرکت ما

  • انتشارات رسا
  • مایکل تاشمن-چارلز اریلی
  • عبدالرضا رضایی نژاد
  • 284
  • سوم
  • 1387
  • 1000
  • 978-964-317-564-2
  • 232
مــزایا
مــعایب