کتاب بایسته های حقوق بازار سرمایه ؛ مقررات تحلیل گری

38,000 تومان

بخرید و 760 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !


 نوشته : محمد سلطانی-حامد اخوان هزاوه-سید مرتضی شهیدی
ناشر : شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
مقررات تحلیل در بازارهای سرمایه ایران

کتاب بایسته های حقوق بازار سرمایه ؛ مقررات تحلیل گری
 نوشته : محمد سلطانی-حامد اخوان هزاوه-سید مرتضی شهیدی
 ناشر : شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
 ترجمه : -
 شابک :  978-600-5959-22-2
 تعداد صفحات :  267
 شمارگان چاپ : 1500
 نوبت چاپ : اول - 1390
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 38000 تومان
 درباره کتاب :
فعالیت در بازار سرمایه مستلزم شناخت مقررات حاکم بر آن می باشد. عدم آشنایی کافی با این مقررات نه تنها عدم موفقیت اشخاص در کار و فعالیت را در پی دارد، بلکه ایشان را در معرض خطر مسئولیت ناشی از عمل خویش قرار داده ومشتریان آن ها را نیز با خطرات عدیده مواجه خواهد ساخت.
مجموعه چند جلدی«بایسته های حقوق بازار سرمایه» که اولین مجلد آن پیش روی شماست با هدف توضیح و تبیین قواعد و مقررات لازم برای فعالیت در بازار سرمایه در حال تدوین است تا از طریق ارتقاء دانش حقوقی فعالان بازار سرمایه، گامی در راستای ایجاد بازاری کارآمد، شفاف و منصفانه بردارد.
این کتاب متناسب با سر فصل های اعلامی توسط اداره امور گواهی نامه های حرفه ای سازمان بورس و اوراق بهادار برای مقررات تحلیل گری بازار سرمایه، مشتمل بر چهار بخش مقررات تجاری، مقررات مالیاتی، قواعد عمومی قراردادها وقواعد حاکم بر عقود معین وسرانجام پردازشگری اطلاعات مالی می باشد.
 فهرست مطالب :
سخن ناشر
مقدمه
 بخش نخست: مقررات تجاری
 فصل نخست: قانون تجارت
مبحث نخست: الزامات حرفه ای تاجر
گفتار نخست: ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی
گفتار دوم: نگهداری دفاتر تجاری و نقش آنها در دعاوی تجاری و غیر تجاری
مبحث دوم: شخصیت حقوقی
مبحث سوم: انواع شرکت های تجاری
گفتار نخست: شرکت با مسئولیت محدود
بند نخست: تشکیل شرکت
بند دوم: اداره شرکت
بند سوم: نظارت بر شرکت
بند چهارم: تصمیم گیری در شرکت
گفتار دوم: شرکت تضامنی و شرکت نسبی
بند نخست: ویژگی های شرکت های تضامنی و نسبی
بند دوم: تشکیل شرکت
بند سوم: اداره شرکت
گفتار سوم: شرکت های مختلط
گفتار چهارم: شرکت تعاونی
مبحث چهارم: انحلال و تصفیه شرکت های تجاری
گفتار نخست: اسباب انحلال
بند نخست: انحلال ناشی از اراده
بند دوم: انحلال ناشی از حکم قانون
بند سوم: انحلال ناشی از حکم دادگاه
بند چهارم: انحلال ناشی از انقضای مدت و انجام موضوع شرکت
گفتار دوم: آثار انحلال
بند نخست:آثار انحلال در شرکت های سهامی
بند دوم: آثار انحلال در سایر شرکت ها
مبحث پنجم: اسناد تجاری
گفتار نخست: برات
بند نخست: صدور برات
الف. مندرجات الزامی برات
ب. مندرجات اختیاری برات
بند دوم:انتقال برات( ظهر نویسی)
بند سوم: قبول و نکول برات
بند چهارم: پرداخت برات
بند پنجم: نتایج عدم پردخت وجه برات
گفتار دوم: سفته
گفتار سوم: چک
بند نخست: صورت چک
بند دوم: انتقال چک
بند سوم: پرداخت چک
بند چهارم: نتایج عدم پرداخت وجه چک
بند پنجم: ضمانت اجراهای خاص چک
الف. اجرای مفاد چک از طریق اجرای ثبت
ب. تعقیب کیفری صادر کننده چک بی محل
گفتار چهارم: اسناد در وجه حامل
مبحث ششم: ضمانت
مبحث هفتم: اسم تجاری
 فصل دوم: قانون تجارت الکترونیکی
مبحث نخست: تعاریف و کلیات
مبحث دوم: دامنه شمول قانون
مبحث سوم: دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی
مبحث چهارم: ارزش اثباتی داده پیام
مبحث پنجم: قواعد ارسال و دریافت داده پیام
گفتار نخست: تصدیق دریافت داده پیام
گفتار دوم: زمان ارسال و دریافت
گفتار سوم: مکان ارسال و دریافت
مبحث ششم: قواعد حمایتی قانون
گفتار نخست: حمایت از مصرف کننده
گفتار دوم: قواعد تبلیغ
گفتار سوم: حمایت از داده پیام شخصی
گفتار چهارم: حمایت از حقوق مؤلف
گفتار پنجم: حمایت از اسرار تجاری
گفتار ششم: حمایت از علائم تجاری
مبحث هفتم: جرایم و مجازات ها
گفتار نخست: کلاهبرداری کامپیوتری
گفتار دوم: جعل کامپیوتری
گفتار سوم: نقض حقوق انحصاری
گفتار چهارم: نقض حفاظت از داده پیام
مبحث هشتم: جبران خسارت
 بخش دوم: مقررات مالیاتی
 فصل نخست: قانون مالیات های مستقیم
مبحث نخست: تعاریف و کلیات
مبحث دوم: مشمولین
مبحث سوم: مأخذ مالیات
گفتار نخست: حق تمبر
گفتار دوم: مالیات بردرآمد
بند نخست: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
بند دوم: مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف
مبحث چهارم: معافیت های قانونی
گفتار نخست: معافیت های کامل
گفتار دوم: معافیت های جزئی
مبحث پنجم: کـسورات
گفتار نخست: هزینه های قابل قبول
گفتار دوم: استهلاکات
مبحث ششم: وصول مالیات
 فصل دوم: قانون مالیات بر ارزش افزوده
مبحث نخست: تعاریف6 و کلیات
مبحث دوم: مأخذ مالیاتی
مبحث سوم: معافیت مالیاتی
گفتار نخست: واردات و عرضه کالا و خدمات داخلی
گفتار دوم: صادرات کالا و خدمات
مبحث چهارم: تکالیف قانونی مؤدیان و دستگاه های اجرایی
گفتار نخست: تکالیف مؤدیان
گفتار دوم: تکالیف دستگاه های اجرایی
مبحث پنجم: وجوه لازم الاداء
گفتار نخست: مالیات
گفتار دوم: عوارض
گفتار سوم: حقوق ورودی
گفتار چهارم: سایر پرداختی ها
مبحث ششم: ضمانت اجرایی
 بخش سوم: قواعد عمومی قراردادها و قواعد حاکم بر عقود معین
 فصل نخست: قواعد عمومی قراردادها
مبحث نخست: مفهوم عقد
مبحث دوم: شرایط صحت قرارداد
گفتار نخست: قصد و رضای دو طرف
گفتار دوم: اهلیت
گفتار سوم: موضوع معامله
گفتار چهارم: مشروعیت جهت معامله
مبحث سوم: آثار قرارداد
مبحث چهارم: شروط ضمن عقد
گفتار نخست: شروط باطل
گفتار دوم: شروط صحیح
مبحث پنجم: انحلال قرارداد
 فصل دوم: قواعد حاکم بر عقود معین
مبحث نخست: بیع
مبحث دوم: اجاره
مبحث سوم: مزارعه و مساقات
مبحث چهارم: مضاربه
مبحث پنجم: جعاله
مبحث ششم: شرکت
مبحث هفتم: ودیعه
مبحث هشتم: عاریه
مبحث نهم: قرض
مبحث دهم: وکالـــت
مبحث یازدهم: ضمان
مبحث دوازدهم: حواله
مبحث سیزدهم: کفالـــت
مبحث چهاردهم: صلح
مبحث پانزدهم: رهن
مبحث شانزدهم: هبه
 بخش چهارم: پردازشگری اطلاعات مالی
 فصل نخست: مجوز تأسیس، تبدیل وفعالیت
مبحث نخست: مجوز تأسیس وتبدیل
گفتار نخست: مجوز تأسیس و تبدیل
گفتار نخست: شرایط اخذ مجوز تأسیس
گفتار دوم: شرایط اخذ مجوز تبدیل
گفتار سوم: صدور مجوز تأسیس و تبدیل
مبحث دوم: مجوز فعالیت
 فصل دوم: تکالیف و مسئولیت شرکت پردازش اطلاعات مالی
مبحث نخست: تکالیف شرکت پردازش اطلاعات مالی
مبحث دوم: حدود مسئولیت
فصل سوم: ممنوعیت های قانونی
مبحث نخست: اطلاعات مربوط به اوراق بهادار غیر مجاز
مبحث دوم: فعالیت های غیر مجاز
فصل چهارم: ضمانت اجرای تخلفات
مبحث نخست: پردازشگر اطلاعات مالی
مبحث دوم: مدیران و کارکنان پردازشگر اطلاعات مالی
مبحث سوم: نهادهای مالی
 نمونه پرسش های چهار گزینه ای
 پاسخ پرسش های چهار گزینه ای
 کتاب نامه

  • انتشارات اطلاع رسانی و خدمات بورس
  • محمد سلطانی-حامد اخوان هزاوه-سید مرتضی شهیدی
  • 412
  • اول
  • 1390
  • 1500
  • 978-600-5959-22-2
  • 267
مــزایا
مــعایب