کتاب نهادهای پولی ومالی

40,000 تومان

بخرید و 800 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

نوشته : جف مادورا
ناشر : شرکت اطلاع رسانی وخدمات بورس
ترجمه : دکترابوالفضل شهرآبادی - دکترنیمارحمانی
آشنایی بابازارهاونهادهای مالی-بانک های تجاری-موسسات پس انداز-شرکت های تامین مالی

کتاب نهادهای پولی ومالی
 نوشته :جف مادورا
 ناشر : شرکت اطلاع رسانی وخدمات بورس
 ترجمه :دکترابوالفضل شهرآبادی-دکترنیمارحمانی
 شابک :978-600-5959-11-6
 تعداد صفحات : 263
 شمارگان چاپ : 1500
 نوبت چاپ : دوم -1393
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 40000 تومان
 درباره کتاب :
این کتاب به شماامکان آشنایی بابازارهاونهادهای مالی-بانک های تجاری-موسسات پس انداز-شرکت های تامین مالی-صندوق هایُ سرمایه گذاری مشترک-شرکت های بیمه-صندوق های بازنشستگی-شرکت های اوراق بهادارامیدهد.
 فهرست مطالب :
 فصل اول: آشنایی با بازارها و نهادهای مالی
بازارهای مالی
انواع بازارهای مالی
بازار پول در مقابل بازار سرمایه
بازارهای اولیه در مقابل بازارهای ثانویه
بازارهای دارای ساختار(بورس)در مقابل بازار خارج از بورس
انواع اوراق بهادار در بازارهای مالی
اوراق بهادار بازار پول
وراق بهادار بازار سرمایه
اوراق قرضه و وام رهنی
سهام
اوراق بهادار مشتقه
سرمایه گذاری در روند تغییرات احتمالی قیمت ها
مدیریت ریسک
ارزشیابی اوراق بهادار در بازارهای مالی
قیمت گذاری اوراق توسط بازار
نقش اطلاعات در ارزشیابی
نقش ارزشیابی مشارکت کنندگان بر قیمت گذاری بازار
نقش اینترنت بر فرایند ارزشیابی اوراق بهادار
کارایی بازار
بازارهای مالی جهان
چگونه بازارهای مالی،توسعه اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهند؟
بازار مبادله ارز خارجی
نقش نهادهای مالی در بازارهای مالی
نقش نهادهای سپرده پذیر
انواع نهادهای مالی سپرده پذیر
بانک های تجاری
موسسات پس انداز
اتحادیه های اعتباری
نقش نهادهای مالی سپرده پذیر
بانک های تجاری
موسسات پس انداز اتحادیه های اعتباری
نقش نهادهای مالی غیر سپرده پذیر و انواع آن
شرکت های تامین مالی
صندوق سرمایه گذاری مشترک
شرکت اوراق بهادار
شرکت های بیمه
صندوق بازنشستگی
مقایسه نقش موسسات مالی
نقش نهادهای مالی به عنوان ناظر عمومی بر شرکت های تجاری
رقابت میان نهادهای مالی
نقش اینترنت بر رقابت میان موسسات مالی
ادغام نهادهای مالی
نقش ادغام بر ارزشیابی نهاد مالی
انواع ساختار نمونه برای ادغام نهادهای مالی
پیوست مترجم
نهادهای مالی فعال در بازارهای مالی ایرانتقسیم بندی نهادهای مالی ایران
الف)نهادهای مالی زیر نظر بانک مرکزی(نهادهای مالی پایه بانکی)
وضعیت نظام بانکی کشور
ب)نهادهای مالی زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار(نهادهای مالی پایه بورس)
کارگزاران/معامله گران
شرکت های هلدینگ
کارگزاران
بازار گردانان
شرکت های تامین سرمایه
سبد گردانان
مشاور سرمایه گذاری
شرکت های سرمایه گذاری
صندوق های سرمایه گذاری
موسسات رتبه بند
ج)شرکت های بیمه زیر نظر بیمه مرکزی
د)صندوق های بازنشستگی
ه)فعالیت نهادگونه برخی موسسات،بنیادها و سازمانهای عام المنفعه
 فصل دوم: بانک های تجاری
مقدمه
بانک های تجاری به عنوان واسطه مالی
وضعیت بانک های تجاری در بازارهای مالی
مشارکت بانک ها در موسسات مالی مرکب
نقش قانون مدرنیزه کردن خدمات مالی
حساب های سپرده
حساب های پس انداز
سپرده های مدت دار
حساب سپرده بازار پولی قرض از بانک های فدرال ریزرو
توافق نامه های بازار خرید قرض های دلار اروپائی
سرمایه بانک
مصارف وجه
دارایی های ثابت
وثیقه های درخواستی بانک ها
مسئولیت قانونی قرض دهندگان در برابر وام های تجاری
حجم وام های تجاری
انواع وام های مصرف کنندگان
سرمایه گذاری در اوراق بهادار
روند سرمایه گذاری بانک ها در اوراق بهادار طی دوره های مختلف
فروش وجه به بازار وجوه فدرال
نقش بحران 11 سپتامبر
فعالیت ها خارج از ترازنامه
الزام و تعهد وام
اعتبار نامه اسنادی در حال انتظار
قراردادهای آتی
قراردادهای معاوضه
بانکداری بین المللی
رقابت جهانی در کشورهای خارجی
گسترش بانک های غیر آمریکایی در ایالات متحده
نقش یورو بر رقابت جهانی
وضعیت کنونی بانک های آمریکایی
مقررات بانکی
ساختار قانونگذاری و نظارت بانک ها در ایالات متحده
مقررات مالکیت بانکی
قانون سرمایه
توافق بازل
قوانین نحوه فعالیت بانک ها
قوانین مربوط به وام
قانون سرمایه گذاری
در اوراق بهادار
قانون خدمات اوراق بهادار
آزاد سازی بانک ها در ارائه خدمات پذیره نویسی قانون مدرنیزه کردن خدمات مالی
چگونه مراجع نظارتی،بانک ها را تحت نظر دارند؟
کفایت سرمایه
کیفیت دارایی
 فصل سوم: موسسات پس انداز
مقدمه
پیش زمینه ای در مورد پسانداز و وام
مالکیت
روند کاهش تعداد موسسات پس انداز
منابع و مصارف وجوه
منابع وجوه
مصارف وجه
ساختار دارایی
ریسک های موجود
ریسک نقدینگی
ریسک اعتباری
ریسک نرخ بهره
مشارکت موسسات پس انداز در بازارهای مالی
بحران های موسسات پس انداز
دلایل ورشکـستگی
ایجاد قانون بازسازی، بهبود و تقویت نهادهای مالی(FIRREA)
اتحادیه های اعتباری
مالکیت اتحادیه های اعتباری
اتحادیه های اعتباری:مزایا و معایب
منابع و مصارف وجوه در اتحادیه های اعتباری
 فصل چهارم: شرکت تامین مالی
مقدمه
انواع شرکت های تامین مالی منابع دریافت وجوه شرکت تامین مالی
دریافت وام از بانک ها
اوراق تجاری
سپردها
اوراق قرضه
سرمایه
مصارف وجوه
وام برای مصرف کنندگان
وام های تجاری
لیزینگ
وام هایزمین و مسکن
مقررات شرکت های تامین مالی
ریسک شرکت های تامین مالی
تاثیر بحران 11 سپتامبر
واحدهای فرعی تامین مالی وابسته به شرکت مادر(CFS)
مزایای واحدهای فرعی تامین مالی
تعامل شرکتهای تامین مالی با سایر موسسات مالی
مشارکت شرکت های تامین مالی در بازارها
 فصل پنجم: صندوق های سرمایه گذاری مشترک
فعالیت صندوق های سرمایه گذاری مشترک
فعالیت صندوق های سرمایه گذاری مشترک
انواع صندوق های سرمایه گذاری مشترک
صندوق سرمایه گذاری مشترک باز
صندوق سرمایه گذاری مشترک بسته
صندوق های قابل معامله در بورس (ETFS)
صندوق های پوشش ریسک
مقایسه با نهادهای سپرده پذیر قوانین و مقررات و مالیات
اطلاعات موجود در امید نامه
تخمین ارزش خالص دارایی ها
درآمد دارندگان واحد سرمایه گذاری
طبقه بندی صندوق های مشترک
هزینه های دارندگان واحد سرمایه گذاری
انواع کارمزد
کارمزد خرید
کارموزد فروش
کارمزد مشارکت(کارمزد 12B-1)
کنترل شرکتی توسط صندوق های سرمایه گذاری مشترک
طبقه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک سهامی(بورسی)
1-صندوق های رو به رشد
2-صندوق های با رشد سرمایه
3-صندوق های رشد و درآمد
4-صندوق های جهانی و بین المللی
5-صندوق های مشترک تخصصی
6- صندوق های مشترک شاخص
7- صندوق های مشترک چند صندوقی
8-طبقه بندی صندوق های مشترک اوراق قرضه
9-صندوق های درآمد
10-صندوق های بدون مالیات
11- صندوق های اوراق قرضه بنجل(پر بازده)
12- صندوق های مشترک اوراق قرضه بین المللی و جهانی
13- صندوق های مشترک تخصیص دارایی
14-طبقه بندی از لحاظ سررسیدها
رسوایی های صندوق های مشترک سرمایه گذاری
مدیریت صندوق های سرمایه گذاری
صندوق های بازار پول
ترکیب دارایی در صندوق های بازار پولی
سررسید صندوق های بازار پولی
ریسک صندوق های بازار پول
مدیریت صندوق های بازار پول
گتراست های سرمایه گذاری در زمین و ساختمان
تعامل با سایر نهادهای مالی
استفاده صندوق های مشترک از بازار مالی
فصل ششم: شرکت های بیمه
پیش زمینه ای از شرکت های بیمه
عوامل تعیین کننده حق بیمه
سرمایه گذاری شرکت های بیمه
بیمه های عمر
مالکیت

  • انتشارات اطلاع رسانی و خدمات بورس
  • دکترابوالفضل شهرآبادی-دکترنیمارحمانی
  • 426
  • دوم
  • 1393
  • 1500
  • 978-600-5959-11-6
  • 236
مــزایا
مــعایب

کتاب نوینی که در زمینه موسسات مالی و صندوق های سرمایه گذاری خیلی تخصصی عمل کرده