کتاب کمیته های حسابرسی

7,000 تومان

6,300 تومان

بخرید و 126 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

نوشته: موسسه حسابرسی پرایس واتر هاوس کوپرز
ناشر: شرکت اطلاع رسانی وخدمات بورس
ترجمه: دکترقاسم بولو
رویه های خوب برای تحقق انتظارات بازار

 کتاب کمیته های حسابرسی
رویه های خوب برای تحقق انتظارات بازار
 نوشته : موسسه حسابرسی پرایس واتر هاوس کوپرز
 ناشر : شرکت اطلاع رسانی وخدمات بورس
 ترجمه : دکترقاسم بولو-آزاده مداحی
 شابک : -
 تعداد صفحات :114
 شمارگان چاپ : 1000
 نوبت چاپ : دوم - بهار 1389
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 7000 تومان
 درباره کتاب :
کمیته های حسابرسی،گزارش های مالی تهیه نمی کنندوانجام حسابرسی مستقل رابرعهده ندارند،امانقش اساسی درحصول اطمینان نسبت به سلامت وشفافیت گزارشگری مالی ایفا می نمایند.هدف ازانتشاراین نوشتار،آشنانمودن شرکت ها باکمیته حسابرسی،فرهنگ سازی دراین زمینه وتوصیه به شرکت ها برای تشکیل چنین کمیته ای درساختار خودمی باشد.
 فهرست
پیام سازمان بورس واوراق بهادار
پیشگفتار
خلاصه
چراکمیته های حسابرسی حائزاهمیت هستند؟
زنجیره ارزش گزارشگری شرکت
مجموعه مهارت های ذاتی
بازارهای جهانی
آینده
سازمان کمیته حسابرسی
ساختارهای یک هیئتی ودوهیئتی
منشور
نمونه منشورکمیته حسابرسی
عضویت
مدیران مستقل
تخصص مالی
جلسات
اعضای جدید-شروع کار
اطلاعات ضروری بای آشنایی اعضای جدید بامسائل کمیته
مسئولیت نظارت برگزارشگری مالی
ریسک وکنترل ها
گزارشگری مالی
سوالهای تشریحی درخصوص بررسی صورت های مالی
مسائل نظارتی،اخلاقی و رعایت قوانین و مقررات
تعامل با حسابرسان
حسابرسان مستقل
ازحسابرسان خود چه انتظاراتی بایدداشت؟
حسابرسان داخلی
برقراری ارتباط و گزارشگری
تعامل با مدیریت
بهبوددرتصمیم گیری ها
مسئولیت های گزارشگری
رئوس مطالب گزارش فعالیت های کمیته حسابرسی
حفظ و اندازه گیری اثربخشی
نیازهای آموزشی
ارزیابی عملکرد
راهنمای برنامه کاری وخودارزیابی کمیته حسابرسی
پیوست ها
یک:ضوابط اجباری یا اختیاری در41کشوربزرگ جهان
دو:الزامات بورس های سهام درخصوص کمیته های حسابرسی
سه:الزامات مجموعه مقررات بریتانیا-کمیته های حسابرسی
چهار: قانون آمریکایی ساربنز-اکـسلی وضوابط پذیرش بورس سهام نیویورک

  • انتشارات اطلاع رسانی و خدمات بورس
  • موسسه حسابرسی پرایس واتر هاوس کوپرز
  • قاسم بولو
  • 209
  • دوم
  • بهار 1389
  • 1000
  • -
  • 114
مــزایا
مــعایب