کتاب اوراق مشتقه

60,000 تومان

بخرید و 1,200 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

تالیف : زهرا فرخی-فاطمه فرخی
ناشر:سازمان بورس
مفاهیم مقدماتی و ارزش گذاری با نگاهی اجمالی به وضعیت اوراق مشتقه در ایران

کتاب اوراق مشتقه
مفاهیم مقدماتی و ارزش گذاری
با نگاهی اجمالی به وضعیت اوراق مشتقه در ایران

 تالیف  :
زهرا فرخی-فاطمه فرخی
ترجمه :  -
 ناشر :  سازمان بورس
 شابک : 978-600-7872-20-8
 تعداد صفحات : 267
 شمارگان چاپ : 1000
 نوبت چاپ : اول - 1395
 لیتوگرافی : -

قیمت پشت جلد : 60000 تومان

  درباره کتاب :
این کتاب حاوی 12 فصل می باشد؛در فصل اول اوراق مشتقه به چند طریق تقسیم بندی شده و هر یک از آنها به صورت مختصر معرفی می شوند.فصل دوم و سوم به پیمان های آتی اختصاص دارد.انواع پیمان های آتی،ویژگی آن ها،نحوه ی تعیین قیمت و ارزش گذاری پیمان های آتی در این دو فصل ارائه می شود. فصل چهارم و پنجم  به قراردادهای آتی اختصاص یافته است. در این دو فصل ضمن معرفی قرارداد آتی و مقایسه ی ویژگی های آن با پیمان آتی ،مخاطب با سازوکار معامله ی قرارداد آتی و مفاهیمی مثل به روز رسانی،ودیعه و .. هم چنین با انواع قراردادهای آتی و نحوه ی تعیین قیمت آنها آشنا می شود.فصل ششم به قرارداد اختیار معامله اختصاص دارد.بعد از مطالعه ی این فصل مخاطب با انواع قرارداد اختیار،نحوه ی محاسبه ی عایدی حاصل از آن ها و نیز با مفاهیمیمثل ارزش ذاتی و زمانی آشنا می شود. در فصل هفتم مخاطب با راهبردهایی آشنا می شودکه از ترکیب انواع اختیارهای معامله به دست می آید؛در واقع با این راهبردها می توان ریسک را کنترل کرد.مخاطب در فصل هشتم به کمک مفاهیم مرتبط با قرارداد اختیار با دو ابزار مشتقه ی دیگر به نام «قرارداد اختیار سقف» و «قرارداد اختیار کف» و نحوه ی محاسبه ی عایدی حاصل از آنها آشنا می شود.در فصل نهم با معرفی دو مدل قیمت گذاری با نحوه ی قیمت گذاری انواع قرارداد اختیار آشنا می شود. فصل دهم و یازدهم به سواپ (قرارداد معاوضه) اختصاص دارد..فصل آخر این کتاب نیز به تشریح وضعیت آن دسته از اوراق مشتقه ای می پدازد که در سال های اخیر در یکی از بورس های ایران اعم از بورس کالا ،بورس اوراق بهادار یا بورس انرژی عرضه شده اند.
  فهرست مطالب :

پیش گفتار

فصل اول : مقدمه
مقدمه
مفهوم ابزار مشتقه و تمایز بین ابزار مشتقه ی قابل معامله در بورس و ابزار مشتقه ی قابل معامله در فرابورس
تفاوت بین تعهدات اتی و ادعاهای وابسته
مفهوم پیمان آتی،قرارداد آتی،اختیار خرید و اختیار فروش،سواپ ها
اهداف و مباحث مرتبط با بازارهای مشتقه
آربیتراژ و نقش آن در تعیین قیمت ها و ارتقای کارایی بازار
مفاهیم کلیدی
آزمون مفاهیم
پاسخ - ازمون مفاهیم
منبع

فصل دوم : مفاهیم پیمان آتی
مفاهیم پیمان آتی
مقدمه
پیمان های آتی
تحویل،تسویه و ریسک نکول برای دارندگان موقعیت خرید و فروش در پیمان آتی
رویه های موجود برای تسویه ی پیمان آتی در تاریخ انقضا
خاتمه ی یک موقعیت ، قبل از تاریخ انقضا
چگونه فسخ پیمان قبل از تاریخ انقضا بر ریسک اعتباری اثر می گذارد؟
تمایز بین معامله گر و کاربر نهایی در یک پیمان آتی
پیمان آتی سهام،پیمان آتی مبتنی بر اوراق قرضه ی بدون کوپن و پیمان آتی مبتنی بر اوراق قرضه ی کوپن دار
پیمان آتی مبتنی بر اوراق قرضه ی بدون کوپن و اوراق قرضه ی کوپن دار
سپرده ی مدت دار دلار اروپایی،لایبور و یورایبور
توافق نامه ی نرخ آتی و محاسبه ی سود/زیان حاصل از آن
محاسبه ی عایدی حاصل از یک FRA و شرح اجزای فرمول محاسبه ی عایدی
پیمان آتی ارز
مفاهیم کلیدی
آزمون مفاهیم
پاسخ- آزمون مفاهیم
منبع

فصل سوم : تعیین قیمت و ارزش گذاری پیمان های آتی
تعیین قیمت و ارزش گذاری پیمان های آتی
مقدمه
مروری بر مفاهیم پیمان آتی
تعیین قیمت پیمان آتی
اصل عدم وجود فرصت آربیتراژ
یک نسخه ی ساده از مدل هزینه ی نگهداری
کسب سود آربیتراژ با استفاده از راهبرد خرید نقدی و نگهداری ، در شرایطی که قیمت پیمان آتی بیشتر از قیمت تعادلی است
کسب سود آربیتراژ با استفاده از راهبرد معکوس خرید نقدی و نگهداری ، در شرایطی که قیمت پیمان آتی کمتر از قیمت تعادلی است
تعیین ارزش یک پیمان آتی در تاریخ انعقاد،در طول عمر پیمان آتی و در تاریخ انقضا
از مبحث مربوط به ارش گذاری پیمان های آتی، چطور سوال مطرح می شود؟
محاسبه ی قیمت و ارزش در پیمان آتی سهام
1- با فرض اینکه سود تقسیمی به صورت مقطعی یا ناپیوسته پرداخت می شود
2- با فرض اینکه سود تقسیمی به صورت مستمر یا پیوسته پرداخت می شود
پیمان آتی سهام همراه با سودهای تقسیمی ناپیوسته (مقطعی)
پیمان آتی سهام همراه با سودهای تقسیمی پیوسته (مستمر)
محاسبه ی قیمت و ارزش در : 1- پیمان آتی مبتنی بر اوراق بهادار با درآمد ثابت 2- توافقنامه ی نرخ آتی و 3- پیمان آتی ارز
وام های مبتنی بر نرخ لایبور و توافق نامه های نرخ آتی
قیمت گذاری FRA
ارزش گذاری FRA در زمان سر رسید
ارزش گذاری FRA قبل از سر رسید
محاسبه ی قیمت در پیمان آتی ارز
محاسبه ی ارزش در پیمان آتی ارز
ارزیابی ریسک اعتباری در پیمان آتی
مفاهیم کلیدی
آزمون مفاهیم
پاسخ- آزمون مفاهیم
منبع

فصل چهارم : مفاهیم قرارداد آتی
 مفاهیم قرارداد آتی
مقدمه
ویژگی های قرارداد آتی
مقایسه ی قراردادهای  آتی و پیمان های آتی
ویژگی های قرارداد آتی
تمایز بین ودیعه در بازار اوراق بهادار و بازار قراردادهای آتی
نقش ودیعه ی اولیه ، حداقل ودیعه ثابت، ودیعه ی متغیر و قیمت تسویه در قراردادهای آتی
نحوه ی انجام معامله در یک قرارداد آتی
دامنه ی نوسان قیمت و فرایند به روز رسانی حساب ها،محاسبه ی مانده ی ودیعه با توجه به مانده ی روز قبل و محاسبه ی مانده ی ودیعه
نحوه ی خاتمه ی یک قرارداد آتی در تاریخ انقضا یا قبل از آن
گزینه های اختیاری جهت تحویل در قرارداهای آتی
ویژگی های قراردادهای آتی مبتنی بر اوراق خزانه،دلار اروپایی،اوراق قرضه ی خزانه،شاخص سهام و ارز
قراردادهای آتی اوراق قرضه ی خزانه
مفاهیم کلیدی
آزمون مفاهیم
پاسخ- آزمون مفاهیم
منبع

فصل پنجم : قیمت گذاری انواع قراردادهای آتی
قیمت گذاری انواع قراردادهای آتی
مقدمه
مروری بر مفاهیم قرارداد آتی
لزوم برابری قیمت قرارداد آتی با قیمت نقدی در تاریخ انقضا
مروری بر مفهوم ودیعه در قراردادهای آتی و فرایند به روز رسانی حساب ها
تعیین ارزش قرارداد آتی
علت تفاوت قیمت قرارداد آتی با قیمت پیمان آتی
فرصت های اربیتراژ در قراردادهای آتی
مزایای پولی و غیرپولی،هزینه های نگهداری دارایی پایه و نحوه ی تاثیر آنها بر قیمت قراداد آتی
دو اصطلاح در مورد رابطه ی بین قیمت قراردادآتی و قیمت نقدی
رابطه ی بین قیمت قراداد آتی و قیمت نقدی مورد انتظار
مروری بر قراردادهای آتی مبتنی بر دلار اروپایی،اوراق قرضه ی خزانه،شاخص سهام و ارز
محاسبه ی قیمت در قرارداد آتی اوراق قرضه
مشکلات موجود در قیمت گذاری و تعیین فرصت آربیتراژ برای قرارداد آتی دلار اروپایی
قرارداد آتی سپرده ی دلار اروپایی
محاسبه ی قیمت در قرارداد آتی اوراق قرضه ی خزانه،قرارداد آتی سهام و قرارداد آتی ارز
قرارداد آتی اوراق قرضه ی خزانه
قرارداد آتی سهام
قرارداد آتی شاخص سهام
قرارداد آتی ارز
مفاهیم کلیدی
آزمون مفاهیم
پاسخ- آزمون مفاهیم
منبع

فصل ششم : مفاهیم قرارداد اختیار معامله
مفاهیم قرارداد اختیار معامله
مقدمه
قرارداد اختیار خرید و قرارداد اختیار فروش
تمایز بین قرارداد اختیار آمریکایی و اروپایی
وضعیت سودآوری در یک قرارداد اختیار
مقایسه ی اختیار قابل معامله در بورس با اختیار قابل معامله در فرابورس
انواع قرارداد اختیار از دیدگاه نوع دارایی پایه
مقایسه ی اختیار نرخ بهره با توافقنامه ی نرخ آتی
قرارداد اختیار سقف نرخ بهره،قرارداد اختیار کف نرخ بهره،قرارداد تلفیقی سقف-کف نرخ بهره
محاسبه ی عایدی حاصل از قرارداد اختیار و تفاوت قرارداد اختیار نرخ بهره با سایر قراردادهای اختیار
ارزش ذاتی،ارزش زمانی و ارتباط آن ها با هم
تعیین حداقل و حداکثر ارزش در اختیارهای اروپایی و آمریکایی
محاسبه ی پایین ترین قیمت در اختیارهای خرید و فروش اروپایی و آمریکایی بر اساس اصول مربوط به حداقل ارزش و کران پایین
تاثیر پذیری قیمت قراردادهای اختیار از دو عامل ؛ قیمت اعمال و مدت زمان باقی مانده تا انقضای قرارداد اختیار
برابری قیمت اختیار خرید و اختیار فروش در اختیارهای اروپایی و نحوه ی ارتباط آن با آربیتراژ و اختیارهای ترکیبی
تاثیرگذاری جریان های نقد ناشی از دارایی پایه بر 1- برابری خرید و فروش 2- کران پایین در قیمت قرارداد اختیار
تاثیر تغییر نرخ بهره و نوسانات قرارداد اختیار
قرارداد اختیار آسیایی
مفاهیم کلیدی
آزمون مفاهیم
پاسخ- آزمون مفاهیم
منبع

فصل هفتم : راهبرد های مرتبط با اختیارهای معامله و کاربرد آنها در مدیریت ریسک
راهبردهای مرتبط با اختیارهای معامله و کاربرد آن ها در مدیریت ریسک
مقدمه
راهبرد خرید یا فروش اختیار خرید و اختیار فروش
سود و زیان در اختیار خرید
سود و زیان در اختیار فروش
راهبرد اختیار خرید پوششی و راهبرد اختیار فروش حمایتی
راهبردهای اصلی اختیار معامله : نامتقارن خوشبینانه،نامتقارن بدبینانه،نامتقارن پروانه ای،دو پایه ای متقارن،کف-سقف،نامتقارن جعبه ای
نامتقارن خوش بینانه با اختیار خرید
نامتقارن بدبینانه با اختیار خرید
نامتقارن بدبینانه با اختیار فروش
نامتقارن پروانه ای با اختیار خرید
نامتقارن پروانه ای با اختیار فروش
رابطه ی برابری اختیار خرید و فروش
دوپایه ای متقارن (استرادل)
راهبرد کف-سقف
راهبرد نامتقارن جعبه ای
مفاهیم کلیدی
آزمون مفاهیم
پاسخ- آزمون مفاهیم
منبع

فصل هشتم : اوراق مشتقه ی مبتنی بر نرخ بهره
اوراق مشتقه ی مبتنی بر نرخ بهره
مقدمه
معادل بودن قرارداد اختیار سقف و اختیار کف مجموعه ای از اختیارهای نرخ بهره یا اختیارهای مبتنی بر اوراق با درآمد ثابت
محاسبه ی عایدی حاصل از اختیار سقف و اختیار کف و نحوه ی ایجاد توافقنامه ی سقف-کف
توافقنامه ی سقف-کف نرخ بهره
مفاهیم کلیدی
آزمون مفاهیم
پاسخ- آزمون مفاهیم
منبع

فصل نهم : ارزش گذاری قرارداد اختیار معامله
 ارزش گذاری قرارداد اختیار معامله
مقدمه
مروری بر رابطه ی برابری اختیار خرید و فروش در اختیارهای اروپایی
محاسبه ی قیمت اختیار خرید ترکیبی،اختیار فروش ترکیبی،اوراق قرضه ی ترکیبی و سهام پایه ترکیبی و توضیح درباره ی دلایل ایجاد چنین ابزارهایی به وسیله ی سرمایه گذاران
استفاده از رابطه ی برابری قیمت اختیار خرید و فروش برای آربیتراژ
محاسبه ی قیمت در قرارداد اختیار نرخ بهره و قرارداد اختیار مبتنی بر دارایی با استفاده از مدل هایدو جمله ای یک دوره ای و دو دوره ای
مدل دو جمله ای تک دوره ای
آربیتراژ با یک مدل دوجمله ای تک دوره ای
مدل دو جمله ای دو دوره ایی
درخت دو جمله ای نرخ بهره
اختیارهای مبتنی بر اوراق بهادار با درآمد ثابت
اختیارهای مبتنی بر نرخ بهره : اختیار سقف و اختیار کف
مفروضات مدل بلک-شولز-مرتن BSM
تاثیر تغییر متغیرهای ورودی مدل BSM بر قیمت قرارداد اختیار
دلتای قرارداد اختیار و نحوه ی استفاده از آن در مصون سازی پویا
تفسیر دلتا
مصون سازی پویا
تاثیر گاما بر دلتا و پوشش ریسک آن
تاثیر جریان های نقد دارایی پایه بر قیمت قراداد اختیار
روش های برآورد نوسان دارایی پایه : 1- نوسان تاریخی 2- نوسان ضمنی
رابطه ی برابری اختیار خرید و فروش برای اختیارهای مبتنی بر پیمان / قرارداد آتی
مقایسه ی اختیارهای اروپایی و آمریکایی مبتنی بر پیمان/قرارداد آتی و تعیین مدل مناسب جهت قیمت گذاری اختیارهای اروپایی
مدل بلک
مفاهیم کلیدی
آزمون مفاهیم
پاسخ- آزمون مفاهیم
منبع

فصل دهم : مفاهیم قرارداد معاوضه (سوآپ)
مفاهیم قرارداد معاوضه (سوآپ)
مقدمه
مشخصات سوآپ
مشخصات قرارداد معاوضه و نحوه ی فسخ این نوع قرارداد
نحوه ی فسخ قرارداد سوآپ
محاسبه و تفسیر وجوه پرداختی در سوآپ ارز،سوآپ معمولی نرخ بهره و سوآپ سهام
محاسبه ی وجوه پرداختی در سوآپ ارز
سوآپ نرخ بهره
محاسبه ی وجوه پرداختی در سوآپ نرخ بهره
سوآپ سهام
محاسبه ی وجوه پرداختی در سوآپ سهام
مفاهیم کلیدی
آزمون مفاهیم
پاسخ- آزمون مفاهیم
منبع

فصل یازدهم : ارزش گذاری قراردادهای معاوضه
ارزش گذاری قراردادهای معاوضه
مقدمه
تفاوت بین قیمت گذاری و تعیین ارزش در سوآپ ها
الف) معادل بودن سواپ نرخ بهره با یک مجموعه از FRA های خارج از بازار  ب ) معادل بودن سواپ معمولی با ترکیبی از اختیار خرید و اختیار فروش نرخ بهره
معادل سازی با FRA ها
معادل سازی با قرارداد اختیار
محاسبه ی نرخ ثابت در سواپ معمولی نرخ بهره و تخمین ارزش بازاری این سواپ در طول عمر قرارداد
سواپ های معمولی به عنوان ترکیبی از اوراق قرضه
فرمولی برای تعیین نرخ سواپ
محاسبه ی  نرخ ثابت برای یک سواپ معمولی با پرداخت فصلی
محاسبه ی ارزش بازاری یک سواپ
محاسبه ی نرخ ثابت و مبلغ اصلی در یک سواپ ارز و تخمین ارزش بازاری انواع سواپ ارز در طول عمرشان
محاسبه ی  نرخ ثابت و تعین مبلغ اصلی سواپ بر مبنای ارز خارجی
محاسبه ی نرخ ثابت در سواپ سهام و تخمین ارزش بازاری انواع سواپ سهام در طول عمرشان
ویژگی ها و کاربردهای سوآپشن  و تفاوت بین سوآپشن پرداخت کننده و دریافت کننده
محاسبه ی عایدی و جریان های نقد حاصل از سوآپشن نرخ بهره
محاسبه ی ارزش سوآپشن نرخ بهره در تاریخ سر رسید
ارزیابی ریسک اعتباری سواپ برای هر یک از طرفین معامله در طول عمر قرارداد
تمایز بین ریسک اعتباری جاری و ریسک اعتباری بالقوه
چگونگی کاهش ریسک اعتباری از طریق خالص سازی و به روز رسانی حساب ها
مفهوم شکاف سواپ و توضیحاتی در مورد ارتباط آن با ریسک اعتباری
مفاهیم کلیدی
آزمون مفاهیم
پاسخ- آزمون مفاهیم
منبع

فصل دوزادهم : اوراق مشتقه در ایران
اوراق مشتقه در ایران
مقدمه
قراردادهای آتی در ایران
قرارداد آتی در  بورس کالای ایران
تاریخچه ی قرارداد آتی  در بورس کالا
پذیرش قرارداد آتی در بورس کالا
فرایند انجام معاملات و تسویه ی روزانه قرارداد آتی  در بورس کالا
تسویه ی روزانه
تحویل کالا و تسویه ی نهایی قرارداد آتی  در بورس کالا
قرارداد آتی  در بورس اوراق بهادار تهران
تاریخچه ی قرارداد آتی  در بورس اوراق بهادار
پذیرش قرارداد آتی در بورس اوراق بهادار
فرایند انجام معاملات و تسویه ی روزانه  قرارداد آتی در بورس اوراق بهادار
روش فعلی محاسبه ی وجه تضمین اولیه
روش فعلی محاسبه ی قیمت پایه
تسویه ی روزانه
تعدیل  قرارداد آتی سهام بر اساس اقدام شرکتی
تحویل سهام پایه و تسویه ی نهایی  قرارداد آتی در بورس اوراق بهادار
 قرارداد آتی در بورس انرژی
 قرارداد اختیار معامله در ایران
قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران
تاریخچه ی قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار
معرفی اوراق اختیار فروش تبعی
عرضه ی اوراق اختیار فروش تبعی
تعدیل قرارداد اختیار فروش تبعی بر اساس اقدام شرکتی
اعمال و تسویه ی نهایی اوراق اختیار فروش تبعی
قرارداد اختیار معامله در بورس کالای ایران
قرارداد سلف موازی استاندارد
علت ایجاد قرارداد سلف موازی استاندارد
قرارداد سلف موازی استاندارد در بورس انرژی
تاریخچه ی قرارداد سلف موازی استاندارد در بورس انرژی
پذیرش قرارداد سلف موازی استاندارد در بورس انرژی
فرایند عرضه ی اولیه و انجام معاملات قرارداد سلف موازی استاندارد در بورس انرژی
تحویل کالا و تسویه ی نهایی قرارداد سلف موازی استاندارد در بورس انرژی
قرارداد سلف موازی استاندارد در بورس کالای ایران
تاریخچه ی قرارداد سلف موازی استاندارد در بورس کالا
پذیرش قرارداد سلف موازی استاندارد در بورس کالا
فرایند عرضه ی اولیه و انجام معاملات و تسویه ی قرارداد سلف موازی استاندارد در بورس کالا
تحویل کالا و تسویه ی نهایی قرارداد سلف موازی استاندارد در بورس کالا
سایر ابزارهای مشتقه
قرارداد آتی ارز
قرارداد آتی سبد سهام و قرارداد اختیار معامله سبد سهام
منابع

واژه نامه

  • انتشارات اطلاع رسانی و خدمات بورس
  • زهرا فرخی-فاطمه فرخی
  • 750
  • اول
  • 1395
  • 1000
  • 978-600-7872-20-8
  • 267
مــزایا
مــعایب