مدیریت سرمایه و سرمایه گذاری 

مدیریت سرمایه و سرمایه گذاری

مجموعه کتاب های مربوط به مدیریت سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه

با تخفیف خریداری کنید ...